tiistai 22. maaliskuuta 2011

Valtuustouutisia

Valtuustouutisia  maanantaina 21.3.2011
 
Radio Häme kertoi ennen valtuuston kokousta:

Riihimäen seudun kuntayhteistyö kriisissä

Riihimäen seudun kuntayhteistyö on kriisissä. Riihimäen kaupungin vastahanka kariutti suunnitelmat sosiaali- ja terveystoimen yhdistävästä muutoskuntayhtymästä. Nyt Riihimäki on jättämässä myös terveyskeskuskuntayhtymän. Kaupunki haluaisi ottaa terveyspalveluissa isännän roolin. Hausjärvi ja Loppi ovat ymmällään yrityksestä rikkoa 30-vuotinen yhteistyö.
 
 
Maanantain Riihimäen kaupunginvaltuuston kiperin ja puhuttavin kysymys oli sosiaali- ja terveystoimen hallintomallin valinta. Perusteellisen keskustelun jälkeen asia päätettiin selvällä enemmistöllä kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan, jossa muutoskuntayhtymän valmistelutyö keskeytetään  ja perusterveydenhuolto siirretään kaupungin omaan organisaatioon  siten, että toiminta voi käynnistyä 1.1.2013. Samalla Riihimäen kaupunki pyytää Lopen ja Hausjärven kuntia tulemaan mukaan rakentamaan Riihimäen seudulle uutta perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistoiminta-aluetta.
 
Jotta asia tulisi ymmärrettäväksi ohessa ensinnä selkoa kaupunginhallituksen selostuksesta.
 
Sosiaali- ja terveystoimen hallintomallin valinta
 
Kaupunginhallitukselta oli asiaan seuraavanlainen selostus:
 

                                            Hallintomallin valinta ja kaupungin strategia

                                            Riihimäen kaupungin strategian päämääräosiossa on todettu, että kaupungin talouden tasapainoon saaminen edellyttää talouden tervehdyttämisen toimenpideohjelman toteuttamista. Yhtenä keskeisenä linjauksena toimenpideohjelmassa on todettu, että kaupungin pitää tehdä tuottavuutta parantavia rakenteellisia muutoksia.  Samoin ohjelmassa on esitetty yhtenä vaihtoehtona, että sosiaalitoimi ja perusterveydenhuolto yhdistetään kaupungin omaan organisaatioon. Tämä kanta on johdonmukainen kaupunginvaltuuston päätöksen 16.6.2008 § 69 kanssa, jossa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhdistäminen Riihimäen kaupungin organisaatioon nähtiin pidemmällä tähtäimellä parhaaksi vaihtoehdoksi. Vahva peruskunta-malli on pitkäaikainen ratkaisu, jonka pohjalta on mahdollista suunnitella taloudellisia ja kustannustehokkaita toimenpiteitä.

                                            Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen loppuraportin pohjalta muutoskuntayhtymästä ei ollut tarkoitus rakentaa pysyvää rakenteellista ratkaisua Riihimäen seudun sosiaali- ja terveystoimen integraation toteuttamiseksi. Kyseessä olisi ollut väliaikainen hallintomalli, jonka toimivuutta ja perusteita olisi arvioitu uudelleen viiden vuoden määräajan jälkeen. Tässä vaiheessa kaupungin strategian ja järkevän taloudenhoidon mukaista ei ole rakentaa väliaikaista kuntayhtymä-pohjaista hallintomallia, joka mahdollisesti joudutaan purkamaan lähitulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveystoimen integraation toteuttamiseksi on saatava aikaan ratkaisu, jota ei tarvitse lähteä muuttamaan uudelleen muutaman vuoden päästä. Vahva peruskunta-hallintomalli on pysyvä rakenteellinen ratkaisu, joka toteuttaa parhaiten kaupunginvaltuuston hyväksymiä kaupungin strategisia tavoitteita ja päämääriä.
 
 
                                           
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio on järkevintä toteuttaa Riihimäen kaupungissa vahvan peruskunnan pohjalta. Tämän vuoksi kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että

1.      muutoskuntayhtymän valmistelutyö keskeytetään;

2.      Riihimäen kaupunki ilmoittaa perussopimuksen määräysten mukaisesti eroavansa kuntayhtymästä 31.12.2012 ja

3.      kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen organisoimaan perusterveydenhuollon siirron kaupungin omaan organisaatioon siten, että toiminta voi käynnistyä 1.1.2013.

                                            Riihimäen kaupunki pyytää Lopen ja Hausjärven kuntia tulemaan mukaan rakentamaan Riihimäen seudulle uutta perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistoiminta-aluetta.

                                            Päätös:
                                            Riku Bitter ehdotti Mirja Lammin kannattamana, että kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraation valmistelua jatketaan nykyisen muutoskuntayhtymävalmistelun pohjalta, koska ao. mallin pohjalta on löydettävissä ratkaisu, joka tyydyttää seutukunnan kaikkia kuntia. Riihimäki on kaupungin strategiansa mukaan yhteistyökykyinen kunta. Kolmen kunnan yhteisellä näkemyksellä ja tahtotilalla on myös vaikutuksia valmisteilla olevaan Kanta-Hämeen keskussairaalan Riihimäen yksikön yhteispäivystyshankkeen etenemiseen sekä koko seutukuntamme terveydenhuoltopalvelujen tulevaisuuden linjauksiin ja valintoihin.

                                            Koska oli tehty hallintojohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen tehden samalla seuraavan äänestysesityksen:

                                            Ne, jotka kannattavat hallintojohtajan ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat Bitterin ehdotusta, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

                                            Toimitetussa äänestyksessä annettiin seitsemän jaa-ääntä (Ropponen, Pekonen, Nahkuri, Mäkelä, Kaistinen, Lahtinen, Aittola) ja kaksi ei-ääntä (Bitter, Lammi).

                                            Näin ollen puheenjohtaja totesi, että hallintojohtajan ehdotus tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.
                               
 
Kaupunginvaltuustossa Riku Bitter (kok), Kai Heimosen (kok) ja Mikko Takalan (Kok) kannattamana ehdotti, että jatkettaisiin kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen  muutoskuntayhtymän valmistelua.
 
 
Käytin asian yhteydessä puheenvuoron, jossa totesin mm. seuraavaa:  
Kaupunginhallituksen Isäntäkunta -malli on hyvä, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen perusterveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa. Kannatan kaupunginhallituksen ehdotusta.
Tavoitteeksi olisi kuitenkin otettava HYRI- alueen kuntien yhteinen Sote-alue. Jos maalaiskunnat eivät ole halukkaita yhteistyöhön  Riihimäen kanssa isäntäkunnan puitteissa, Riihimäen tulee avata keskustelu Hyvinkään kanssa  yhteistoiminta-alueesta, yhteisestä Sote-alueesta. Maan hallitushan on esittänyt tarvetta uusia sairaanhoitopiirien rajat!

Riihimäen edun mukaisena on pidettävä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen  palauttamista kaupungin valtuuston  ohjaamana  kaupungin organisaatioon. Ratkaisun puolesta puhuu tarve suoran demokraattisen  ja kustannusvastuullisen molempien hallinnonalojen ohjauksen tehostaminen ja kustannusten kurissa pitäminen. Muutoskuntayhtymän valmistelu oli tarkoituksenmukaista lopettaa.

Kaupungilla on suurin maksuosuus  muutoskuntayhtymän menoista. Sen määräysvaltaan siirtyisi noin 60 prosenttia kaupungin menoista. Mihin sen jälkeen olisi valtuustoa enää tarvittu? Naapurikuntien tarpeet voidaan tyydyttää ostoperiaatteella  ilman uutta  hallinnollista byrokratiaa. Hausjärvellä ja Lopella sivutoimipisteissä annettujen  palvelujen kustannukset  lisäävät merkittävästi kaupungin kustannusrasitusta jo nykyisessä kuntayhtymässä.

Kaupungin talouden tasapainottaminen  tulevina vuosina  vaatii kaupungin kaikkien kustannusten kriittistä  arviointia  ja menojen  kasvun hillintää.

Riihimäen kaupungin tulee erota Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymästä 31.12.2012  mennessä  ja esittää  Lopen ja Hausjärven kunnille   uuden perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistoiminta-alueen  perustamista.  Kun julkisuudessa on nähty Hausjärven ja Lopen edustajien kannanottoja, joista olisi voinut päätellä, että kunnat eivät halua Riihimäen kanssa yhteistyöhön, Riihimäen  pitää ohittaa TARVITTAESSA nämä maalaiskunnat ja tarjota suoraan Hyvinkään kaupungille neuvotteluja yhteistoiminta- alueesta, ns. Sote-alueesta.

Karttavatko Riihimäen kaupunginjohto ja keskeiset luottamusmiehet  yhteistyötä Hyvinkään kanssa ?

Haluan todeta, että Riihimäen kasvusuunta on etelä. Sen takia pitäisi päästä luontevaan yhteistyöhön alueen johtavan kaupungin Hyvinkään kanssa.

Päätös:

Valtuuston puheenjohtaja Kirsti Tolvanen teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät   Jaa.
Ne jotka kannattavat Riku Bitterin ehdotusta äänestävät Ei


Suoritetussa  äänestyksessä   JAA   sai 38 ääntä   ja  Ei  sai  8 ääntä.

Päätökseksi tuli kaupunginhallituksen ehdotus.

Mikko Lund


Ei kommentteja: