keskiviikko 17. heinäkuuta 2013

Riihimäen tilinpäätös 2012 kumottava

Riihimäen kaupungin vuoden 2012 tilinpäätös ja
vastuuvapauden myöntämistä koskeva päätös kumottavaOlen valittanut  Riihimäen kaupungin tilinpäätöksestä 2012 ja vastuuvapauden myöntämisestä Hämeenlinnan hallinto- oikeuteen.  Pyydän  Riihimäen kaupungin  tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen 10.6.2013  69 §  ja Riihimäen kaupungin arviointikertomuksen tiedoksi merkitsemistä koskevan päätöksen 70  §  kumoamista.

Tilinpäätös on laadittu lainvastaisesti poistojärjestelmää soveltaen ja hyvän kirjanpito- ja tarkastustavan vastaisesti sekä päätöksentekoon sisältyvän muotovirheen vallitessa, koska käsittelylle välttämätöntä arviointikertomusta ei ollut jaettu kaikkien valtuutettujen käyttöön.

Pyydän  vielä hallinto- oikeutta huomioimaan, että Riihimäen kaupunginvaltuuston poistojärjestelmää koskeva päätös ei ole valitukseni takia lainvoimainen, silti sitä on sovellettu tulosvaikutteisesti  vuoden 2012 alusta lukien. Tilinpäätöshistoria osoittaa selvästi määrätietoista tarkoitusta välttää kuntalaissa säädettyjen kriisikuntakriteerien täyttymistä ja alijäämän kattamisvelvoitteen toteuttamista.

Riihimäen kaupungin tilinpäätökseen 2012 on sovellettu valtuuston lainvoimaa vailla olevan poistojärjestelmän muutosta. Päätös ei ole lainmukainen eikä  täytä kuntien kirjanpitolautakunnan suositusta. Oikeuskysymyksenä menettely on edelleenkin ratkaisematta HO:ssa.


Kirjanpitolautakunnan  kuntajaoston mukaan   ”jos poistojen keskimääräinen taso  olennaisesti poikkeaa poistonalaisten
pysyvien vastaavien hyödykkeiden  investointitasosta, on kunnan esitettävä tilinpäätöksessä liitetieto poikkeaman määrästä
ja annettava selvitys erotuksen pääasiallisista syistä ja selvitys poistosuunnitelman tarkastamisesta siten, että
keskimääräinen poistotaso vastaisi paremmin investointitasoa.” Riihimäen kaupunki laiminlyö kuntajaoston määräyksen eikä
anna selvitystä erotuksen pääasiallisista syistä eikä selvitystä poistosuunnitelman tarkastamisesta siten, että keskimääräinen poistotaso vastaisi paremmin investointitasoa.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnossa 95 17.5.2010  todetaan, että poistosuunnitelman muuttamisen on perustuttava hyödykkeen tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn muutoksiin. Erityisesti näin on silloin, kun on tarkoitus  pidentää poistoaikaa tai alentaa poistoprosentteja. Yleistä poistojen määrän alentamista tuloksen parantamisen tai taseeseen kertyneen alijäämän kattamisen tarkoituksessa ei voida pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena.

Riihimäen kaupunginhallitus päätti poistosuunnitelman tarkastamisesta 19.11.2012  § 452. Päätöksessä käytettiin
poistoaikojen alarajoja pidempiä poistoaikoja ja niiden käyttämiselle esitettiin teknistaloudelliset ja
taloudelliset perustelut, joiden pohjalta on määritelty kohteen taloudellinen pitoaika.
Perusteena poistoaikojen määrittelyssä ei ole ollut kunkin
 poistonalaisen hyödykkeen yksilöllinen tulontuottamis- tai
palvelutuotantokyky varovaisuuden periaatteella ja sitä kautta
 myös poistojen taso oikean ja riittävän kuvan antamisen
näkökulmasta. Poistoilla tai tiedossa olevilla kuluilla on
 varauduttava edessä oleviin pakollisiin menoihin.

Riihimäen kaupungin perustelut  teknillisestä kestävyydestä eivät ole kirjanpitolautakunnan kuntajaoston
suosituksen mukaisia.

Riihimäen kaupungilta on jäänyt merkitsemättä  tilinpäätökseen vuodelta 2012    20 000 euron saatava  kauppias Vuorinen & Vuorinen
OY:ltä.

Riihimäen kaupunginvaltuuston päätös 10.6. § 69 Riihimäen 
 kaupungin vuoden 2012 tilinpäätöksen käsittely ja
vastuuvapauden myöntäminen  on syntynyt  muotovirheen johdosta
 virheellisessä järjestyksessä, kun kaikilla valtuutetuilla ei
ollut  toimitettu arviointikertomusta, joka on olennainen asiakirja 
 tilinpäätöksen käsittelyyn ja vastuuvapauden myöntämiseen.
Ainakin kolme valtuutettua ei ollut saanut  em. asiakirjaa.

Riihimäen kaupunginvaltuuston päätös 10.6. § 70  Riihimäen
 tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 on myös
syntynyt muotovirheen takia virheellisessä järjestyksessä.
 Ainakin kolme valtuutettua ei ollut saanut arviointikertomusta.
 Nämä valtuutetut olivat Tiina Mämmilä, Pertti Mäkelä ja Mikko
 Lund. Riihimäen kaupunki ei antanut tästä pykälästä valitusotetta.
Kaupunginvaltuusto teki kuitenkin asiassa päätöksen ja merkitsi
 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2012 tiedoksi.

Em.  ja valituksessani mainituilla yksilöidyillä perusteilla vaadin
Riihimäen kaupungin tilinpäätöksen 2012 ja vastuuvapauden
kumoamista.


Mikko Lund