maanantai 24. elokuuta 2015

Puhuttaisiinko itse asiasta?

Kaupunginhallituksen puheenjohtajien Tommi Rädyn  (sd) ja Riitta Takalan (kok)kirjoitus 21.8.  Aamupostissa vääristelee tarkoituksellisesti Hämeenlinnan hallinto- oikeuden päätöstä. HE  puolustavat manipulaatioksi tarkoitettua poistosuunnitelmaa . He väittävät, että hallinto- oikeus ei “olisi pitänyt poistojen määrää ja siten tuloslaskelmaa tai tasetta virheellisenä tai lainvastaisena”. Väärin!

Hämeenlinnan hallinto-oikeus totesi 19.2.2015 , että tilinpäätöksen 2012 ei ole katsottava antavan riittäviä ja oikeita tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta. Tämä riitti tuomioistuimelle kumoamaan kaupunginvaltuuston päätöksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Oikeuden tehtävä ei ole antaa ohjausta eikä perusteluilla ole oikeusvoimaa.

Hallinto- oikeus totesi tuomiolauselmassaan että vuonna 2012  hyväksytty poistosuunnitelma on merkinnyt poistojen määrän merkittävää alenemista ja osaltaan johtanut keskimääräisten suunnitelman mukaisten poistojen ja keskimääräisten investointien merkittävään erotukseen. Tässä keskeinen syy siihen, että tilinpäätös ei anna oikeaa kuvaa.

Kuntaliiton lausunnossa, jota ei kuulemistilaisuudessa  läsnä olleen lakimiehen mukaan ei ole muutettu. todettiin mm. että poistosuunnitelma poikkeaa  hallinto- oikeuden päätöksessä mainitun tavoin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksesta. Poistosuunnitelma ei ole lainmukainen.   Liiton mukaan oikeat ja riittävät tiedot edellyttävät  tilinpäätöksessä ajantasaista poistosuunnitelmaa. Se on tilinpäätösasiakirja, jota liitetiedot vain selittävät tai syventävät tekstillään.
 
Liitetietojen täydentäminen ei tee   suunnitelmasta  suosituksen mukaista  ja laillista. Liitteessä voi  selvittää  poistoeron  ja poistosuunnitelman tarkistustarpeen, mutta niillä ei voi korjata tilinpäätöstä.  Katson lausunnon suosittelevan  poistosuunnitelman muuttamista suosituksen mukaiseksi.

Kaupunginhallitus ummistaa silmät myös jääviysongelmilta. Kaupunginjohtaja ja tilintarkastaja yrittävät korjata heidän aikaisemmin hyväksymäänsä  tilinpäätöstä. Itse asiassa heidän tulisi jäävätä itsensä, kun ei juttu omia virheitä tekeviltä ja valmistelevilta virkamiehiltä  muuksi muutu!

Vuoden 2012 ja sen jälkeisiä tilinpäätöksiä ei saada laillisiksi, ennen kuin  vähintään kaksi asiaa korjataan:

  1. Poistosuunnitelma on korjattava kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksen mukaiseksi.
  2. Tarvitaan erityistilintarkastus, jossa ulkopuolisen tilintarkastusyhteisön toimesta tarkastetaan tilinpäätökset, ennen muuta poistojärjestelmä ja - laskenta.

Kaupunkilaisia kiinnostaa vain toiminnan taloudelliset seuraukset. Niihin kirjoittajat eivät ota kantaa. Ja tämä on ilman muuta  oikeustaistelua tärkeämpi näkökulma. Kerroin jo kirjoituksessani, että vuodesta 2009 vuoteen 2014 on jätetty tilinpäätöksessä kattamatta korjausvelkaa -  poistoja rahoittamatta  yli 27 miljoonaa euroa. Se on yhden veroprosentin tuotto vuodessa.

Riihimäen poistojärjestelmän muutos oli tietoinen taseen manipulointi. Monet taseeseen kirjatut tulot organisaatiomuutoksista osakeyhtiöiksi ovat raunioittaneet rahoitusaseman ja velkakierre jatkuu  - siksi edessä ovat vain leikkaukset!

Mikko Lund

Kaupunginvaltuutettu (sd)


lauantai 15. elokuuta 2015

Riihimäen kaupunginhallitus viittaa kintaalla oikeuden päätöksille

Minkä taakseen jättää sen aina edestään löytää!

Riihimäellä tapahtuu kummia. Ei voi kuin ihmetellä! Riihimäen  kaupunginhallituksen jäsenillä riittää kantti laistaa ja väistää Hämeenlinnan hallinto- oikeuden  päätös, joka kumosi laittoman päätöksen . Suomessa on vallalla lainalaisuuden periaate. Virkamiesten ja luottamushenkilöiden on noudatettava edesvastuun uhalla lakia ja oikeuden päätöksiä. Riihimäellä tälle viitataan kintaalla! Kaupunginhallitus päätti juuri  yksimielisesti 10.8. , että Hämeenlinnan hallinto- oikeuden     kantaa ei kunnioiteta, vaikka kaupunginjohtaja  on viimein kääntänyt kelkkansa   ja sitä esittänyt.

Päätös  kertoo taas kerran luottamushenkilöiden  perehtymättömyydestä asiaan  tai perin juurin kieroutuneesta asenteesta . Yleensä päätökset kunnallishallinnossa  syntyvät virkamiesten esittelyn mukaan.      Toisaalta epäilyksen vertaa ei uskalleta kysyä saati poiketa virkamiesten epäilyttävistä hankkeista ja  luotetaan  SOKEASTI. Sitten kun tästä poiketaan jostakin yllättävästä tarmon puuskasta   - ryteikköön menee!  Näin Riihimäellä on nyt käynyt ja jouduttu  laittomuuden hetteiselle  tielle.   Motiivi lienee selvä   -  häpeä olisi tunnustaa, että poistojen manipulaatiolla on kaupunkilaisten  katseilta piilotettu  vuodesta 2009 lukien  noin 27 miljoonan uusinvestointien rahoitustarve.  Se on yli neljäsosa yhden vuoden verotuotosta.  Kaupunkilaisten kasvoille sumutuksen paljastuminen olisi kuin kuraroiske.
 
Hallinto-oikeus kumosi 19.2.2015 valitukseni perusteella Riihimäen kaupunginvaltuuston päätöksen vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymisestä. Perusteena oli, että sovelletun poistosuunnitelman mukaan  tilinpäätös ei anna laissa tarkoitettuja oikeita ja riittäviä tietoja kaupungin taloudesta. Siksi tilinpäätökset joudutaan  taannehtivasti korjaamaan.  Poistosuunnitelman  lainmukainen muutos toisi esille talouden vakavan piilorasitteen, siis karun totuuden  muutenkin ylivelkaisen  kaupungin rahoituksesta.

Kaupunginjohtaja ja nykyinen tilintarkastaja ovat menettäneet uskottavuutensa ja  riippumattomuutensa kaupungin talouden takaajina. He  tutkivat ja korjaavat omia virheitään kumotun tilinpäätöksen seurausten korjaamisessa. Tästä seuraa yksiselitteisesti  se, että tarkastuslautakunnan on tehtävä oma johtopäätös. Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajan tulisi oma-aloitteisesti vetäytyä ja järjestää tilintarkastus uudelleen. Miksi?
Sen tähden, että kunnan toiminnan tilivelvollisuus kaupunkilaisille toteutuu oikeana ja lainmukaisena ja että liitosta harkitsevia naapurikuntia ei petetä väärällä kuvalla kaupungin rahoitusvaikeuksissa olevasta taloudesta.

Joka tapauksessa on niin, että kaupungin pitäisi korjata poistosuunnitelmaa, jotta  tilinpäätös saataisiin laillisuuden kannalle. Turha arvovaltataistelu ja uhittelu  saisi jo loppua. On järjetöntä provosoida jälleen uutta oikeusprosessia. Sille on kertynyt ajan kuluessa vain lisää valitusperusteita. 

 
Mielenkiinnolla seuraan kaupungin tarkastuslautakuntaa. Toivon siltä ryhtiä  toteuttaa itsenäinen rooli  tilinpidon uskottavuuden ja oikeellisuuden takaajana.  Tarkastuslautakunnalle on säädetty mm. korjattujen tilinpäätösten tarkastus.

Olen kerta kaikkisesti  työlästynyt Riihimäen kaupungin päätöksentekoon, joka ei perusta laista ja oikeuden päätöksistä. Ilmoitan vastalauseeni  tällaiseen menoon ja edellytän, että  virkamiesten ja luottamushenkilöiden  virkatoimet tutkitaan ja sen pohjalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Virkavelvollisuuksien noudattaminen on virkarikossäädöksillä varmistettu,  mutta luottamushenkilöiden kohdalla jopa tuottamuksellinen toiminta ja tahallisuus täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Mikko Lund