maanantai 24. elokuuta 2015

Puhuttaisiinko itse asiasta?

Kaupunginhallituksen puheenjohtajien Tommi Rädyn  (sd) ja Riitta Takalan (kok)kirjoitus 21.8.  Aamupostissa vääristelee tarkoituksellisesti Hämeenlinnan hallinto- oikeuden päätöstä. HE  puolustavat manipulaatioksi tarkoitettua poistosuunnitelmaa . He väittävät, että hallinto- oikeus ei “olisi pitänyt poistojen määrää ja siten tuloslaskelmaa tai tasetta virheellisenä tai lainvastaisena”. Väärin!

Hämeenlinnan hallinto-oikeus totesi 19.2.2015 , että tilinpäätöksen 2012 ei ole katsottava antavan riittäviä ja oikeita tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta. Tämä riitti tuomioistuimelle kumoamaan kaupunginvaltuuston päätöksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Oikeuden tehtävä ei ole antaa ohjausta eikä perusteluilla ole oikeusvoimaa.

Hallinto- oikeus totesi tuomiolauselmassaan että vuonna 2012  hyväksytty poistosuunnitelma on merkinnyt poistojen määrän merkittävää alenemista ja osaltaan johtanut keskimääräisten suunnitelman mukaisten poistojen ja keskimääräisten investointien merkittävään erotukseen. Tässä keskeinen syy siihen, että tilinpäätös ei anna oikeaa kuvaa.

Kuntaliiton lausunnossa, jota ei kuulemistilaisuudessa  läsnä olleen lakimiehen mukaan ei ole muutettu. todettiin mm. että poistosuunnitelma poikkeaa  hallinto- oikeuden päätöksessä mainitun tavoin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksesta. Poistosuunnitelma ei ole lainmukainen.   Liiton mukaan oikeat ja riittävät tiedot edellyttävät  tilinpäätöksessä ajantasaista poistosuunnitelmaa. Se on tilinpäätösasiakirja, jota liitetiedot vain selittävät tai syventävät tekstillään.
 
Liitetietojen täydentäminen ei tee   suunnitelmasta  suosituksen mukaista  ja laillista. Liitteessä voi  selvittää  poistoeron  ja poistosuunnitelman tarkistustarpeen, mutta niillä ei voi korjata tilinpäätöstä.  Katson lausunnon suosittelevan  poistosuunnitelman muuttamista suosituksen mukaiseksi.

Kaupunginhallitus ummistaa silmät myös jääviysongelmilta. Kaupunginjohtaja ja tilintarkastaja yrittävät korjata heidän aikaisemmin hyväksymäänsä  tilinpäätöstä. Itse asiassa heidän tulisi jäävätä itsensä, kun ei juttu omia virheitä tekeviltä ja valmistelevilta virkamiehiltä  muuksi muutu!

Vuoden 2012 ja sen jälkeisiä tilinpäätöksiä ei saada laillisiksi, ennen kuin  vähintään kaksi asiaa korjataan:

  1. Poistosuunnitelma on korjattava kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksen mukaiseksi.
  2. Tarvitaan erityistilintarkastus, jossa ulkopuolisen tilintarkastusyhteisön toimesta tarkastetaan tilinpäätökset, ennen muuta poistojärjestelmä ja - laskenta.

Kaupunkilaisia kiinnostaa vain toiminnan taloudelliset seuraukset. Niihin kirjoittajat eivät ota kantaa. Ja tämä on ilman muuta  oikeustaistelua tärkeämpi näkökulma. Kerroin jo kirjoituksessani, että vuodesta 2009 vuoteen 2014 on jätetty tilinpäätöksessä kattamatta korjausvelkaa -  poistoja rahoittamatta  yli 27 miljoonaa euroa. Se on yhden veroprosentin tuotto vuodessa.

Riihimäen poistojärjestelmän muutos oli tietoinen taseen manipulointi. Monet taseeseen kirjatut tulot organisaatiomuutoksista osakeyhtiöiksi ovat raunioittaneet rahoitusaseman ja velkakierre jatkuu  - siksi edessä ovat vain leikkaukset!

Mikko Lund

Kaupunginvaltuutettu (sd)


Ei kommentteja: