maanantai 5. maaliskuuta 2012

Riihimäen kaupunginvaltuustolle

RIIHIMÄEN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE


Pyydän, että valtuusto myöntää minulle eron tarkastuslautakunnan puheenjohtajan luottamustoimestani 14.2.2012 lukien. Katson tarkastuslautakunnan silloin menettäneen laillisen työskentelynsä edellytykset. Se ei enää voi toimia tehtävässään hallinnosta riippumattomana toimielimenä. Minä sen puheenjohtajana en voi hoitaa luottamustehtävääni lain vaatimusten mukaan. Lautakunta ei nykyisessä kokoonpanossaan ole uskottava palauttamaan menetettyä luottamusta kaupungin toimintaan ja tilinpitoon.

Saatan yleisen edun nimissä valtuuston tietoon lisäksi seuraavan:
Lautakunta ei täytä laillisia vaatimuksia hallinnosta riippumattomana toimielimenä. Tarkastuslautakunnan työskentelyn olosuhteita ei ole kaupungissa järjestetty asianmukaisesti. Lautakunnan ns. teknistä sihteeriä Tuula Lehtosta rasittaa selvä eturistiriita. Hän on kaupunginjohtajalle raportoiva sisäinen hallinnon tarkastaja. Hän on myös tehtävässään tilivelvollisen virkamiehen aviopuoliso. Hän on ilmiselvästi lautakuntatyöhön asiallisesti esteellinen. Tässä ominaisuudessa läsnäolo kokouksessa loukkaa lautakunnan riippumattomuutta. Puheenjohtajalla on siksi ollut erityinen tarve varjella, että asiat valmistellaan ja käsitellään lautakunnassa objektiivisesti hallintoa erityisesti suojelematta. Puheenjohtaja on lautakunnan esittelijä.
Lautakuntaan on kohdistunut jatkuvasti hallinnon ”informaatio-ohjaus”. Kaupunginlakimies on antanut suoranaista toiminnan ohjausta puheenjohtajalle 25.1.2012 kehottaessaan lautakuntaa ”odottamaan kaupunginhallituksen valmistelun etenemistä ja tehtyjä ratkaisuja. Asia ei ole sellainen taikka siten kiireellinen, että tässä vaiheessa olisi syytä muuhun kuin merkitsemään KHO:n päätös tiedoksi.” Hän vaikeni tässä yhteydessä, että kaupunginhallitus oli 23.1.2012 ilmoitusasiana päättänyt, että ”poistot oikaistaan vuoden 2009 tilinpäätöksen osalta ja vuoden 2010 tilinpäätöksen osalta vuoden 2011 tilinpäätöksen yhteydessä …”

Juuri tähän perustuen olen nähnyt tarpeelliseksi  kysyä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston asiantuntijamielipidettä. Kirjanpitolautakunnasta todettiin, että asian juridisesta puolesta he pyytävät lausuntoa kuntaliiton lakiasiain yksiköltä. Kuntaliiton lakiasiainyksikön lausunto asiaan oli täysin toinen kuin Riihimäen kaupungin suunnitelma poistojen oikaisusta.

Kuntaliiton lakiasiain yksikkö totesi, että todennäköisesti kaupungin tilinpäätökset tullaan kumoamaan poistosuunnitelman lainvastaisuuden johdosta. Tilinpäätökset valmistellaan kuntalain mukaan uudelleen ja tuodaan valtuuston käsittelyyn. Valmistelun yhteydessä korjataan ne tilinpäätöksiin sisältyneet virheet, jotka hallinto- oikeuden päätöksessä todetaan. Saatoin kirjelmän tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginhallitukselle ja henkilökohtaisesti  hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

Tilanne on nyt kärjistynyt lautakunnan kokouksessa 14.2.2012. Puheenjohtajan menettelytapoja koskeva asia on valmisteltu ja jäsenet ”valistettu” ulkopuolisten toimesta ja puheenjohtajalta salassa. Menettelyn katson olevan kaupungin virkamiesten virkavelvollisuuksien vastaista ja tarkoitushakuista toimintaa, jolla on pyritty ja onnistuttukin muuttamaan jäsenten mielipide.
Menettelyn ovat kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus 27.2.2012 hyväksyneet ja sen perusteella esittäneet lautakunnan em. kokouksen enemmistön päätökseen nojaten valtuustolle valiokunnan asettamista luottamushenkilön erottamista koskevan asian valmistelua varten. Perimmäisenä syynä toimenpiteeseen on ollut kaupunginhallituksen pyrkimys ajaa läpi oma käsityksensä. Kaupunginhallitus uskoo, että laillisuuden puute voidaan tilinpäätöksissä korjata ”laskuvirheenä” ja läpihuutojuttuna vuoden 2011 tilinpäätöksen yhteydessä. Viestin tuputtajana on ennen muuta häärineet virkamiehet.
Tarkastuslautakunta omassa tehtävässään on joutunut paneutumaan KHO:n 17.1.2012 julistaman vuosikirjapäätöksen toimeenpanoon. Minulle on tässä yhteydessä luettu syyksi toimivallan ylitys. Olen lautakunnan asioiden valmistelusta ja esittelystä vastuullisena neuvotellut varapuheenjohtaja Salla Niittymäen kanssa. Hän hyväksyi toimenpiteeni asiantuntijatiedon hankinnasta.Toimitin kyselyni tiedoksi  kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. Sihteeri kieltäytyi allekirjoittamasta lautakunnan nimissä kirjelmiä, joilla pyydettiin kuntaliiton lakiasiainyksikön ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausuntoa. Viimemainitun virkatehtäviin kuuluu kunnallisen kirjanpidon ja tilintarkastuksen ohjaus.
Puolueetonta asiantuntemusta olen pitänyt välttämättömänä tilanteessa, josta vastaavaa tapausta ei maassa ole. Olen esittelijälle kuuluvin velvollisuuksin pyrkinyt hankkimaan lautakunnalle tarpeellista tietopohjaa varmistaakseni asiassa lautakunnan tulevan menettelyn laillisen perustan - päätöksillä on varmistettava laillisuuden ja hyvän tilintarkastustavan noudattaminen. Tämän takia on käsittämätöntä ja suorastaan lain tarkoituksen vastaista  estää tarkastuslautakunnan työhön tarpeellisen tiedon hankinta. 
Vuosien 2009 ja 2010 kaupungin tilinpäätökset ovat lainvastaisia. Kaupunginhallituksen asia on laatia ja allekirjoittaa korjaavat tilinpäätökset. Tarkastuslautakunta sen jälkeen itsenäisesti – hallituksesta riippumattomana toimielimenä - arvioi menettelyä ja sillä on vastuu lainmukaisen tilintarkastuksen järjestämisestä. Laittomat tilinpäätökset on tarkastanut kaupungin tilintarkastaja Raija Porokka- Maunuksela. Hänen kelpoisuudestaan tehtävään on vielä vireillä valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Hänen riippumattomuutensa tarkastaa oikaistavia tilinpäätöksiä on mitä kyseenalaisinta! Lainmukaisuus on palautettava uskottavasti niin, ettei kenellekään jää epäilystä kaupungin tilinpitoa kohtaan. Menettelyssä on noudatettava hyvää kirjanpito- ja tilintarkastustapaa – lautakunta on siitä vastuussa. Sen varmistamiseksi puolueettomia lausuntoja tarvitaan.
En pidä oikeana menettelynä kaupunginhallituksen 23.1.2012 ilmoitusasiana käsittelemää ja päättämää KHO:n päätöksen toimeenpanoa. Menettely ei palauta tilinpäätöksiä lailliselle ja yleisesti uskottavalle tolalle. Käsitykseni on, että vuosien 2009 ja 2010 tilinpäätökset on käsiteltävä uudelleen valtuustossa ja että tilintarkastus on järjestettävä erikoistilintarkastuksena. Tarkastusta ei voi tehdä esteellinen kaupungin tilintarkastaja Raija Porokka-Maunuksela. Tarkastus on ulotettava koskemaan KHO:n päätöksen toimeenpanoa ja koko poistolaskennan järjestelmää kaupungissa.
Tarkastuslautakunnan kokouksessa 14.2.2012 läsnä olleet jäsenet ovat menettäneet lailliset edellytyksensä toimia riippumattomana ja siksi lautakunnan puolueettomuus on palautettava ja kokoonpano on kokoukseen osallistuneiden jäsenten osalta uudistettava.

Riihimäellä 5.3.2012


Mikko Lund, valtuutettu, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tiedoksi:
Tiedotusvälineet ja tarkastuslautakunta

Ei kommentteja: