perjantai 7. tammikuuta 2011

Kaupunginjohtajan kabinetti aikoo hävittää linja-autoasemarakennuksen

Kaupunginjohtajan  kabinetti aikoo hävittää linja-autoasemarakennuksen Riihimäellä

Kaupunginjohtajan kabinetti aikoo hävittää linja-autoaseman.  YIT ei tätä vaadi. Asialla ovat olleet teknillinen lautakunta ja kaupunginhallitus. Nähtäväksi jää,  ymmärtääkö Riihimäen kaupunginvaltuusto, mistä asiassa on lopulta kysymys. Riihimäen kaupunginhallitus on linjannut  historiallisen linja-autoaseman purettavaksi linja-autoaseman kaavamuutoksessa. Kaupunginhallitus   ei ole ottanut  huomioon, että linja-autoasemarakennus on kaavaan merkitty rakennukseksi, jota ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä (sr 2). Kutomokäytössä oleva entinen maidontarkastamorakennus on myös merkitty sr-2- merkinnällä.

Museovirasto toteaa seuraavaa:

"Ei ole hyväksyttävää purkaa käyttökelpoinen, kulttuurihistoriallista arvoa omaava rakennus, ilman, että riittävästi selvitetään rakennusten vaihtoehtoisia käyttöjä ja korjausmahdollisuuksia."
Museovirasto viittaa vaihtoehtoon, jossa linja-autoasema ja maidontarkastamo molemmat on säilytetty ja silti vaadittava uusi rakennusoikeus on saatu sopimaan alueelle. Linja-autoaseman säilyttäminen on kaavallisesti mahdollista.

Museovirasto viittaa säädösten osalta MRL  54§: ään, jonka mukaisesti rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisarvoja saa hävittää. Lisäksi  MRL 50 §:n mukaan asemakaavan laadinnan tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoitusta varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä "paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla".

Museovirasto toteaa, että asemakaavaehdotus ei täytä MRL:n  50 ja 54 §:n vaatimuksia olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisestä ja rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisesta.

Hämeen ELY- keskus katsoo puolestaan, että kaavan tavoitteet asuinrakentamisesta  ja pysäköinnin järjestämisestä  voidaan hyvinkin toteuttaa ilman linja-autoaseman purkamista. Hämeen ELY- keskuksen näkemyksen mukaan "asemakaavaehdotus, joka edellyttää linja-autoaseman purkamista, ei edistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista, eikä täytä MRL:n mukaisia asemakaavan sisältövaatimuksia".

Viranomaisten lisäksi linja-autoaseman säilyttämistä tai suojelua vaativat lukuisat  kaupunkilaiset ja yhdistykset, joiden ehdotuksia  Riihimäen kaupunki ei myöskään ole ottanut huomioon.

Jos asiasta päätetään kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan, päätös tulee olemaan lainvastainen. Museoviraston ja Hämeen Elyn  lausuntoihin perustuen asemarakennus tulee säilyttää sekä  selvittää rakennuksen mahdollinen tuleva käyttö ja todellinen korjaustarve.

Mikko Lund
Kaupunginvaltuutettu  (sd)

Ei kommentteja: