maanantai 17. lokakuuta 2011

Hyvän hallinnon periaatteet tavaksi

Hyvän hallinnon periaatteet tavaksi

Kaupunkilainen  otti  minuun yhteyttä  ja valitti sitä, että hän on lähettänyt virkamiehelle kyselyn, mutta ei ole saanut vastausta. Aikaa on kulunut jo yli puoli vuotta, mitä hän voisi tehdä. Salaisuudeksi jääköön, mistä kaupungista kyselijä oli. Selvyyden vuoksi kerron,  että kysymys ei ollut  Riihimäen kaupungista. En sattuneesta syystä kerro, mistä kaupungista oli kysymys.
                                           
Paljon hallintoa kuormitetaan kanteluilla ja valituksilla. Olen sitä miettinyt, saataisiinko nämä vähenemään, jos virkamiehet hoitaisivat tunnollisesti  myös kansalaisten neuvonnan ja opastuksen. Asiakaspalautteen pohjalta epäilen, että tätä virkatehtävää ei ole aina hoidettu  täysin säädösten mukaisesti.
                                         

Perustuslakiin on kirjattu hyvän hallinnon periaatteet, joilla tarkoitetaan hallinnon lainalaisuuden ja lakisidonnaisuuden periaatetta, yhdenvertaisuuden periaatetta, julkisuusperiaatetta, viivytyksettömyysperiaatetta, kuulemisperiaatetta, perustelu-periaatetta, perus- ja ihmisoikeuksien noudattamisen ja turvaamisen periaatetta sekä virkamieshallintoperiaatetta.

Hyvä hallinto on säädetty tavoitteeksi ja sitä on pyritty edistämään mm. hallintolain säädöksin, jonka mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain määräämiin hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisten toimien on oltava puolueettomia. Tästä huolimatta Riihimäen kaupungin hallinnossa ja muidenkin kaupunkien ja kuntien  hallinnossa esiintyy myös mm. huonoa hallintoa, kansalaisten kysymyksiin ei vastata, kuntalaisia ei neuvota ja ohjata riittävästi ja kuntalaisia juoksutetaan virkamieheltä toiselle. Asiakirjan vastaanottoilmoitusta ja asiaa käsittelevän virkamiehen nimeä ei ilmoiteta. Päätöksiä ei perustella riittävästi ja päätöksenteon ajat eivät ole aina kohtuulliset. Lisäksi päättäväksi tulevien asioiden valmistelu on paikoitellen huonoa.

Euroopan yhteisöjen toimisto on julkaissut v. 2005 Euroopan hyvän hallintotavan säännöstön (ISBN 92-95022-29-7).

 Hyvän hallinnon periaatteita tämän säännöstön mukaan ovat:

  - lainmukaisuus
  - syrjinnästä pidättäytyminen
  - suhteellisuus
  - vallan väärinkäytöstä
  - puolueettomuus ja riippumattomuus
  - objektiivisuus
  - perustellut odotukset, johdonmukaisuus ja neuvonta
  - oikeudenmukaisuus ja palveluperiaate
  - kirjeisiin vastaaminen kansalaisen kielellä
  - vastaanottoilmoitus ja asiasta vastaavan virkamiehen ilmoittaminen
  - velvollisuus siirtää asia vastaavalle viranomaiselle
  - oikeus tulla kuulluksi ja antaa lausuntoja
  - päätöksenteon kohtuulliset määräajat
  - valitusmahdollisuuksien osoittaminen
  - päätöksestä ilmoittaminen
  - tietosuoja
  - tiedustelut
  - pyynnöstä saada tutustua asiakirjoihin
  - riittävä kirjanpito saapuvasta ja lähtevästä postista
  - säännöstön julkisuus
  - oikeus kannella Euroopan ihmisoikeusasiamiehelle
  - päätöksen tarkistaminen.

Hyvä hallinto on hyvä ja sangen tarpeellinen tavoite. Siitä ollaan monessa kunnassa tavattoman kaukana. Mutta eihän siinä olekaan ihmettelyä, jos sellaisessa kunnassa on vähän muutkin asiat sekaisin. 

Hyvän hallinnon periaate antaa minulle kaupunkilaisena ja luottamushenkilönä oikeuden vaatia kaupunginhallitukselta, lautakunnilta ja eri virastoilta ja laitoksilta hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista sekä sitä tukevan laatutyön käynnistämistä kaupungissa.

Voin myös vaatia, että kaupungin henkilöstökoulutuksessa huomioidaan hyvän hallinnon ja siihen perustuvan hyvän laadun toteuttaminen kaikissa virka- ja hallintotoimissa sekä asiakspalvelussa.

Voin kaupunginvaltuutettuna edellyttää, että virastot ja laitokset huolehtivat siitä, että henkilöstö tiedostaa hyvän hallinnon, hyvän palvelun, neuvonnan, ohjauksen ja hyvän laadun vättämättömyyden,


Kaupunkilaiselle, joka kysymyksineen lähestyi minua, suosittelen ja olen jo suositellut  kantelun tekmistä Eduskunnan oikeusasiamihelle. Hän tulee tukistamaan ao. kaupungin virkamiestä.

Hyvä hallinto on meidän kaikkien. erityisesti asiakkaiden etu!

Mikko Lund

Ei kommentteja: