tiistai 12. helmikuuta 2013

Lastensuolelun ja toimeentulon määräajat valvontaan

Lastensuolelun ja toimeentulon määräajat valvontaan
 
Määräajoista on ollut huolissaan apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen. Hän esitti jo viime vuonna, että lastensuojelun ja toimeentulon määräaikoja ryhdyttäisiin seuraamaan kuntien sosiaalijohtajille tehtävällä kyselyllä. Kyselyt helpottaisivat kuntien valvontaa. Jos lain määräajat ylittyisivät, kunta voisi odottaa yhteydenottoja niin viranomaisilta kuin tiedotusvälineiltä. Kyselyllä jo seurataan esimerkiksi hoitotakuun toteutumista.
Kantelut ja tarkastukset ovat kertoneet, että aikarajoja ei noudateta. Laiminlyöntejä ei valvota riittävän tehokkaasti. 
 
Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on tiedustellut, miten STM aikoo korjata puutteet. Ministeriö on neuvotellut asiasta THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysalan lupaviraston Valviran kanssa. 
 
Yksinhuoltajaperheet ja nuoret yliedustettuina toimeentulotuessa
 
Nuorten eli 18–29-vuotiaiden osuus kaikista toimeentulotukea saaneista oli 27,4 prosenttia vuonna 2011. Nuorten osuus toimeentulotuen saajissa laski hieman, mutta oli silti korkeampi kuin muiden ikäryhmien.

Toimeentulotukea sai keskimäärin 6,9 prosenttia väestöstä. Toimeentulotukea saaneiden 18–19-vuotiaiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä oli 10,4 prosenttia, 20–24-vuotiaiden 14,8 prosenttia ja 25–29-vuotiaiden 12,3 prosenttia vuonna 2011.
Vuonna 2011 toimeentulotukea myönnettiin 239 212 kotitaloudelle ja 371 898 henkilölle. Toimeentulotuen menot olivat 647,9 miljoonaa euroa.

Joka neljäs yksinhuoltajaperhe saa tällä hetkellä toimeentulotukea. . Jos toimeentulotuen perusosa olisi nykyistä korkeampi, se vähentäisi ennaltaehkäisevänä lastensuojeluna myönnetyn taloudellisen tuen tarvetta. Nykyisellään toimeentulotuen varassa pitkään kitkutelleilla perheillä ei ole varaa esimerkiksi lasten harrastuksiin tai polkupyöriin ilman harkinnanvaraista tukea.


Kyllä toimeentulotukea saaneiden nuorten ja lapsiperheiden osuudet ovat ihan liian suuria. Oikeusturvan kannalta on tärkeää seurata käsittelyaikoja, että ne pysyvät kohtuullisissa ajoissa.

Kunnan lastensuojelusta vastaavalla sosiaalityöntekijällä valvontavastuu

 

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä vastaa yleisesti siitä, että lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi saa tarvitsemansa palvelut ja tuen. Lastensuojelulaki korostaa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän roolia lastensuojelutarpeen selvittämisessä, lapsen edun valvonnassa ja sijaishuollon valvonnassa. Vastuu lapsen edun toteutumisen valvonnasta tarkoittaa myös, että lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on avustettava lasta ja nuorta puhevallan käytössä ja tarvittaessa ohjattava lapsi tai nuori oikeusavun piiriin sekä huolehdittava tarvittaessa siitä, että lapselle haetaan edunvalvoja, lastensuojelulaki 24.1 §


Kunnan palveluksessa olevan henkilön on kerrottava lastensuojelun asiakkaille, kuinka tehtyihin päätöksiin voidaan hakea muutosta valittamalla ja mitä muita oikeusturvakeinoja asiakkaalla on käytössään. Mikäli lastensuojelun asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa kohteluun tai menettelytapoihin, on hänellä mahdollisuus tehdä kantelu viranomaisen toiminnasta. Kantelu voidaan tehdä eduskunnan oikeusasiamiehelle, valtioneuvoston oikeuskanslerille ja aluehallintovirastolle. Edellä mainittujen lisäksi on mahdollista tehdä virka-astekantelu viranhaltijan esimiehelle tai sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle.


Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 23 §:n (Finlex) mukaan sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua järjestettäessä. Muistutus tehdään sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutus voidaan tehdä sekä toimielimen järjestämästä tai yksityisesti järjestetystä sosiaalihuollosta.

Muistutus ja kantelu ovat vapaamuotoisia. Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Muistutuksessa tarkoitettua asiaa on selvitettävä riittävästi ja muistutus on käsiteltävä asianmukaisesti, kuten muutkin hallintoasiat. Muistutukseen annetun vastauksen sisällöstä ei ole laissa erikseen säädetty eikä muistutuksen tekemiselle ei ole säädetty määräaikaa. Muistutuksen tekeminen ei estä asiakasta tekemästä samasta asiasta kantelua sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille.

Kunnissa muutoksenhaun kautta muuttuneita päätöksiä ja laillisuusvalvojien ratkaisuja käsitellään johto- ja työntekijätasolla. Pyrkimys on aina se, että menettely tai muu epäkohta korjataan, mikäli tuomioistuimen päätös ja laillisuusvalvojan kanta antaa tähän aihetta.

Mikko Lund

Ei kommentteja: