keskiviikko 29. helmikuuta 2012

Riihimäen säästösuunnitelma jäi pöydälle kaupunginhallituksessa

Riihimäen säästösuunnitelma jäi pöydälle kaupunginhallituksessa 

Riihimäen kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuun kokouksessaan 12.12.2011 ponnen, jonka mukaan valtuustolle on tuotava viimeistään tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä
selvitys talousarvion 2012 ja taloussuunnitelmaan 2012-14 sisältyvästä talouden tasapainottamisesta, jossa velkamäärän kasvu pysäytetään ja saadaan alenevalle uralle. 

Selvitykseen tulee liittää toteutusaikataulu. Yleisen kehityskuvan vuoksi selvitystä ei voi jättää odottamaan tilinpäätöksen käsittelyä kesäkuussa 2012 vaan asiaan on puututtava jo
tässä vaiheessa. Myös talousarvion 2013 laadinnan ohjeistaminen edellyttää, että asia
käsitellään jo tässä vaiheessa.

Riihimäen kaupunginhallitus on päättänyt 27.2. palauttaa talouden tervehdyttämisohjelman uudelleen valmisteltavaksi. 

Kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen oli ehdottanut kaupunginhallitukselle tiukkoja säästöjä muun muassa sosiaali- ja terveystoimeen. Kaupunginhallitus haluaa konkreettiset selvitykset ja perusteet säästöjen vaikutuksista.
Kaupunginjohtaja jätti asiasta eriävän mielipiteensä. Keskiruokasen mukaan sosiaali- ja terveystoimen yhdistämisen tarkempia kustannusvaikutuksia ei ole mahdollista selvittää ilman muutosprosessin käynnistämistä, joten hallituksen päätöksellä ei ole kaupunginjohtajan mukaan edellytyksiä lähteä tasapainottamaan kaupungin taloutta.

Talouden tasapainottamisen mahdollisia toimenpiteitä ovat:
1. Perusterveydenhuollon kustannusten jako aiheuttamisperiaatteella Riihimäen, Lopen ja Hausjärven kesken sekä toiminnan ohjaus seutukuntakohtaisena kokonaisuutena. Säästöpotentiaali Riihimäen kaupungille on n. 1 milj. euroa / vuosi.
2. Sosiaali- ja terveystoimen integraation toteuttaminen. Tässä vaiheessa kyseeseen tulee vähintään sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon integrointi. Toimenpiteen säästöpotentiaali Riihimäen kaupungille on 2-4 milj. euroa / vuosi.
3. Luovutaan osasta ei -lakisääteisiä tehtäviä. Teoriassa mahdollista olisi luopua osasta museotoimintaa ja
ammattiteatterista.
4. Kunnallisveroprosentin korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä, jolloin tulovaikutus on n. 4,6 milj. euroa / vuosi.
5. Investointeja karsitaan merkittävästi nykyisestään.

Nyt on niin, että kaupunginhallituksen listalla ei vastata edes valtuuston tekemän ponnen sisältöön - velkakannan lyhentämissuunnitelmaan ja sen kääntämiseen laskuun! 

Se kai oli ponnen pääasiallinen tarkoitus, ei säästösuunnitelmien uudelleenkirjoittaminen.
Asia selviää vain tekemällä rahoituslaskelma vuosiksi eteenpäin. Tulojen ja menojen vertaaminen keskenään on tehtävä vähintään yli suunnittelukauden vuosien. Sillä
osoitetaan rahoituksen riittävyys. Vain ylijäämällä voi kuitata velkoja! 

Moinen Riihimäen kaupungin virkajohdon ja poliittisen johdon puuhastelu naurattaa vähänkin asiasta ymmärtäviä ihmisiä! 

Milloin voisi odottaa poliittisen johdon sellaista ryhdistäytymistä eli poliittista johtajuutta, että virkajohdolta edellytetään täsmällisiä esityksiä säästötoimista ja niiden vaikutuksista sekä
suunnitelmia ylijäämän osoittamiseksi ja velkamäärän vähentämiseksi? 

Mikko Lund

Ei kommentteja: