tiistai 28. helmikuuta 2012

Riihimäen kaupunginhallitus ja virkamiehet manipuloivat tarkastuslautakuntaa

Riihimäen kaupunginhallitus ja virkamiehet manipuloivat tarkastuslautakuntaa

Riihimäen kaupunginhallitus on katsonut aiheelliseksi käsitellä tarkastuslautakunnan työskentelyn edellytyksiä. Lautakunnan puheenjohtajana olen joutunut ”sakinhivutuksen” kohteeksi.  Väitetään, etten ole toiminut lautakunnan puheenjohtajana toimivaltuuksieni rajoissa! Kaupunginhallitus ei ole kuullut minua asiassa.
Olen pyytänyt lautakunnan varapuheenjohtajan kanssa neuvotellen ja hänen hyväksymänään työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan ja sen sihteerin kehottamana kuntaliiton lakiasiainyksikön lausunnon. Toimenpiteeni olen saattanut myös kaupunginkanslian tiedoksi. Se on ollut tarpeellista lautakunnan tehtävien huolellista hoitamista varten. Olen varautunut käsittelemään puolueettoman tietopohjan varassa KHO:n poistoasiassa tekemän päätöksen aiheuttamia tilinpäätösten korjaustoimenpiteitä.
Lautakunnan piirissä olen ilmaissut näkemykseni, että kaksi laitonta tilinpäätöstä ja niiden tarkastaminen saattavat vaatia lautakunnalta erityistilintarkastuksen järjestämistä. Se lienee käynnistänyt minua kohtaan ”imperiumin vastaiskun”. Kaupunginjohtajan alaiset lautakunnan sihteeri ja kaupungin virkamiehet ovat syöttäneet harhaanjohtavaa tietoa lautakunnan jäsenille sekä tarkoitushakuisesti lietsoneet sisäistä erimielisyyttä työskentelyyn.
KHO:n päätös on aiheuttanut Suomen kuntahallinnossa ja lautakunnan työskentelyssä  ennen kokemattoman tilanteen. Pidin välttämättömänä hankkia asiantuntemusta edustavaa, puolueetonta tietopohjaa siihen, että uusittavien vuoden 2009 ja 2010 tilinpäätösten tilintarkastus suoritetaan parasta mahdollista menettelyä soveltaen ja että kaupunginhallitus luovuttaa lautakunnalle tarkastettavaksi moitteettomalla tavalla valmistellut tilinpäätökset. Intressi on kaupungin yhteinen ja sillä tavoitellaan yleistä etua. Horjuneen tilinpidon uskottavuus on palautettava kansalaisten silmissä.
Kaupunginhallituksesta ja virkakunnasta riippumattomana toimielimenä tarkastuslautakunnan velvollisuus on varmistaa tilinpidon ja tilinpäätösten oikeellisuus ja sitä kautta tilittää kaupungin toiminta uskottavasti kansalaisille. Luottamuksen edellytys on, ettei saa syntyä epäilystäkään siitä, etteivät tilinpäätöksen antamat tiedot toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ole oikeat.
Jo Hämeen hallinto-oikeus totesi valtuuston päätöksen asiassa lain vastaiseksi; ”tilinpäätöksen tiedot kaupungin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ovat osittain virheelliset ja riittämättömät”. KHO vahvisti sen ja siksi kahden vuoden tilinpito on epäuskottava. Tilinpäätökset lainvastaisina on yksiselitteisesti käsiteltävä uudelleen. Asiaan liittyy sekin, että valitus kaupungin tilintarkastajan esteellisyydestä on vielä hallinto-oikeudessa ratkaisematta.
Kaupunginhallituksen ja virkamiesten kuvan kirkastaminen nähdyllä tavalla ei ole sopivaa heidän virkavelvollisuuksiensa kannalta katsottuna. Katson menettelyn puheenjohtajan ja tarkastuslautakunnan työskentelyyn puuttumiseksi ja painostukseksi. Kaupunginjohtajan alainen – siis itsekin tilivelvollinen - lautakunnan sihteeri tyrkytti lautakunnalle kaupunginhallituksen 23.1 ilmoitusasiana tekemän päätöksen mukaista menettelytapaa – korjauksen vuoden 2011 tilinpäätöksen yhteydessä.  Sitä en katsonut oikeaksi ja menettelytapa osoittautuikin kuntaliiton lakimiesten lausunnon mukaan tilanteeseen soveltumattomaksi. Kaupungin virkamiesten avustamana on lautakunnan jäsenille sen jälkeen syötetty virheellistä tietoa toimivaltuuksieni rajoista.
Katson tarpeelliseksi puolustaa käytettävissä olevin keinoin lautakunnan riippumattomuutta tilivelvollisista ja vaalia hyvän tilintarkastustavan noudattamista. Torjuntaa vaatii sekin, että kaupunginjohtaja esittelee ja saattaa julkisuteen KHO:n päätöksen seurausvaikutuksista kuntatalouteen toisarvoista ja virheellistä tietoa.
Toivoakseni tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävässäni en joudu jatkossa turvautumaan oikeusviranomaisten apuun.

Mikko Lund

Ei kommentteja: