perjantai 10. kesäkuuta 2011

Ei tasaverolle ja ei Kalmun kaavalle!

En kirjoita viikonloppuna matkan takia. Palataan maanantaina asiaan. Hyvää viikon loppua!

Sosialidemokraatit eivät hyväksyneet  tasaverojen nostoa

Sosialidemokraatit kampanjoivat eduskuntavaaleissa työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Suomalaiset antoivat vaaleissa selvän viestin siitä, että Suomessa viime vuosina harjoitettuun politiikkaan haluttiin muutosta. Eriarvoisuuden ja tasaverojen kasvulle oli laitettava stoppi.
Kokoomuksen johtamissa hallitusneuvotteluissa ei ollut valmiutta muuttaa suomalaisen politiikan suuntaa. Epäoikeudenmukainen tasaverolinja olisi jatkunut ja ihmisten välinen eriarvoisuus olisi edelleen kasvanut. SDP ei hyväksynyt kokoomuksen ajamaa arvonlisäveron nostoa.
Kokoomus yritti sanella oman tasaverolinjansa myös tulevan hallituksen verolinjaksi.
SDP olisi halunnut jatkaa neuvotteluja ja etsiä vaihtoehtoja, joissa tasaverojen korotuksen olisi voitu välttää. Hallituksen muodostaja ei tähän ollut valmis, vaan näytti sosialidemokraateille ja Vasemmistoliitolle ovea.
Ratkaisu oli kokoomuksen puheenjohtajan oma.

Hallitustunnusneuvottelijat vaitonaisia

Eduskuntapuolueiden hallitusneuvottelijat ovat edelleen vaitonaisia hallituskeskustelujen kulusta. Tunnusteluja vetävän Jyrki Kataisen (kok.) on määrä huomenna perjantaina ilmoittaa ne puolueet, joiden kanssa ryhdytään käymään varsinaisia hallitusneuvotteluja.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on keskustellut Kataisen sekä keskustan puheenjohtajan Mari Kiviniemen kanssa mahdollisuudesta muodostaa yhteinen hallitus. Soini on tiettävästi pitänyt kiinni tiukasta kannastaan EU:n velkamaiden tukemiseen.
- Nyt on käyty keskustelut ja Katainen vetää johtopäätökset huomenna, Soini sanoi

Huhu hallitusneuvottelujen kaatumisesta yhä vahvistamatta

Mistään ei ole toistaiseksi saatu vahvistusta tiedolle, jonka mukaan hallitusneuvottelut kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan kesken ovat kaatuneet.
MTV3:n uutiset kertoi illansuussa, että yritys olisi kaatunut. Pian uutista korjailtiin muotoon "mahdollisesti kaatumassa".
Hallitustunnustelija Jyrki Kataisen esikunnasta tietoa ei illalla vahvistettu.

Herajoen Työväenyhdistys ry. esittää: Kalmun osayleiskaavaluonnos hylättävä
 
Herajoen Työväenyhdistys ry. esittää Kalmun osayleiskaavaluonnoksen hylkäämistä. Lausuntonaan Riihimäen kaupungille yhdistys perustelee esitystään Kalmu- hankeen kalleudella. Riihimäen kaupungin talous on ylivelkaantunut ja kaupungilla ei ole investointivaraa kuin pakottaviin kunnallisteknisiin ja korjausinvestointeihin. Kaava tuo kaupungille kustannusvelvoitteita. Esimerkiksi jo katujen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 23,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi kustannuksia lisää viemäröinnin rakentaminen, päiväkoti- ja koulupalveluiden järjestäminen.
 
Kalmu on erillisen kaupunginosan, satelliitin  rakentamista ja tulee juuri tämän takia tavattoman kalliiksi ja epätarkoituksenmukaiseksi. Edullisempaa on selvittää rakentamismahdollisuudet yleiskaava-alueella.
 
Kalmun maanomistajat eivät halua luopua maatalouden  ja metsätalouden harjoittamisesta. Kysymys on elinkeinon puolustustaistelusta kaupungin hallintoa vastaan. Hyvin moni maanomistaja on loukkaantunut  kaupungin toimista, heitä ei ole kuultu eikä otettu huomioon.
 
Osayleiskaavan rajaus vain Kalmuun on väärää kaavapolitiikkaa eikä se ole vahvistetun maakuntakaavan mukainen eikä sitä voida pitää perusteltuna poikkeamana maakuntakaavasta. Kalmun osayleiskaava ei täytä yleiskaavan sisältövaatimuksia, sillä Kalmussa ei toteudu yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys  sekä alue ei rakennu kiinni kaupungin rakenteeseen. Keskustan palveluihin on  peräti  5- 7 km.
 
Riittävät selvitykset puuttuvat. Pohjavesivaikutuksia ei ole selvitetty sillä tarkkuudella kuin asian laatu ja säädökset edellyttävät. Melutorjuntaa ei ole järjestetty   sillä tarkkuudella kuin asuntojen, koulun ja päiväkodin rakentaminen edellyttää.
 
Herajoen Työväenyhdistys toteaa, että työväentalon lähipiiriin sijoitettu palvelualue sopii mahdottoman huonosti työväentalon arvokkaaseen rakennus- ja kulttuuriperintöön.
 
 
 
Liite  lausunto Riihimäen kaupungille
 
 Herajoen Työväenyhdistys ry.
Puheenjohtaja Mikko Lund
puh. 050 4061997


Riihimäen kaupungin tekninen virasto
Lausunto Kalmun osayleiskaavaehdotuksestaHerajoen Työväenyhdistys ry:n johtokunta kuultuaan Kalmun maanomistajia erillisessä tilaisuudessa 6.6.2011 antaa kaavaehdotuksesta seuraavan lausunnon:


1. Riihimäen kaupunki on ylivelkaantunut ja investointivara on käytettävä pakottaviin kunnallisteknisiin tai muihin korjausinvestointeihin. Tämän takia kaupungin ei tässä taloustilanteessa pitäisi lähteä kaavoittamaan Kalmun aluetta. Kaava tuo kaupungille kustannusvelvoitteita. Se on nykyisen yleiskaava-alueen ulkopuolella ja on aivan liian kallis alue toteutettavaksi. Teknisen viraston mukaan yksin alueen katujen rakentamisen kustannusarvio on 23,5 miljoonaa euroa. Päälle tulee viemäriverkosto ja päiväkoti- ja koulupalvelut.  

2. Kalmu ei yhdisty luonnollisella tavalla kaupungin rakenteeseen, vaan se on irrallisen kaupunginosan, satelliitin rakentamista ja tulee etäisyyden takia liikenteellisesti tavattoman kalliiksi ja epätarkoituksen-mukaiseksi.

3. Kalmu on monen ihmisen maa- ja metsätalouden harjoittamispaikka, josta he eivät halua luopua. Kysymys on elinkeinon puolustustaistelusta kaupungin hallintoa vastaan, joka ei kuuntele maanomistajia tai ainakin maanomistajat kokevat, ettei heitä kuulla. Hyvin moni maanomistaja on kertonut, ettei heihin ole oltu kaava- asiassa yhteydessä. Hyvin monen maanomistajan mukaan osayleiskaava aiheuttaa heille kohtuutonta haittaa.

4. Kaavan rajaus vain Kalmuun on väärää kaavoituspolitiikkaa eikä ole vahvistetun maakuntakaavan mukainen. Kaavapäätös on sidoksissa maakuntakaavoitukseen ja koko Hyvinkää – Riihimäki kaupunkiseudun käsittelyyn maakuntakaavoissa. Mm. valtioneuvoston hyväksymiä maankäytön suunnittelun valtakunnallisia suuntaviivoja on noudatettava mm. ympäristönsuojelullisiin, yhdyskuntarakenteen tiiviyteen ja rataliikenteen hyödyntämisen liittyvistä näkökulmista. Ne realisoituvat ennen muuta maakuntakaavoissa. Yhteensovittamiseen tarvitaan maakunnallista yhteistyötä Uudenmaan maakuntakaavan laatimisen yhteydessä ja sitä edeltävänä myös seudun kuntien yhteistyötä. Valtakunnalliset suuntaviivat sitovat lain tavoin kuntien kaavoitusta.

5. Nykyinen ja lähituleva väestökasvu, siihen varautuminen yleiskaavassa, ei ole ylittänyt voimassa olevan kaavan mitoitusperusteita. Nykyisen yleiskaava-alueen puitteissa kaupunkirakenteen ja asutuksen kehittäminen on mahdollista ottamalla käyttöön vajaasti rakennettuja alueita taikka keskustatoimintoihin huonosti sopivia alueita muuttaen maankäyttötarkoitusta kuten. esim. ravirata ympäristöineen 10 – 15 ha ja muita tehottomasti käytettyjä alueita, tarvittavassa määrin rakennuskehotuksia ja pakkolunastusmenettelyjä hyväksi käyttäen. Siis yksityiskohtaisen asemakaavoituksen mahdollisuudet tonttivarannon kehittämiseen tulisi selvittää.

6. Osayleiskaavan perustana on – vastoin laillisen yleiskaavaprosessin käynnistämisen vaatimuksia - varsin ylimalkainen suunnittelutarpeen arviointi. Se on vain konsultin tekemä kehityssuuntavertailu ja toteamus kaupungin omakotitonttien riittämättömyydestä ilman sen perusteellisempia laskelmia tai muiden vaihtoehtojen arviointia. Tarkastelun kohteena on nyt myöhemmin ollut esim. nykyiseltä yleiskaava-alueella mahdollisesti kaavoitettava tonttireservi. Suunnittelutarpeen arviointi on prosessiin kuuluva osa-alue, jota koskee myös nähtäville panoa koskevat lain säännökset. Riihimäen kaupunginhallitus on päättänyt hyväksyä sen ilman julkista nähtävillä oloa ja näin ollen ulkopuolella kaavoitusmenettelyn.

7. Konsultin suorittama kasvusuuntavertailu ei ole riittävä lähtökohta hyvälle osayleiskaavaprosessille. Sen pitää perustua todellisiin laskelmiin ja selvityksiin, todentaa suunnittelutarve ja antaa suunnittelutavoitteet. Erityisen tärkeää se on prosessissa, jossa tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava.


Riutan alueella kaupungin maanomistus ja asukkaiden odotukset olisivat puoltaneet sitä parhaana ja maakuntakaavassa osoitettuna kaavoitussuuntana. Vertailun nähtävillepano olisi osoittanut alueen ensisijaisuuden verrattuna Kalmuun. Kaavoitustarvetta on perusteltu omakotitonttivarannon puutteella. Riutan alueen liikenneyhteydet ja liittäminen kunnallistekniikkaan olisivat tulleet merkittävästi Kalmun suuntaa edullisemmaksi.

8 .Edellä esille tuotu korostaa pikemminkin kaupungissa tarvetta avata kokonaan yleiskaava uuteen suunnitteluprosessiin. Nyt esitetään ”omakotitonttien puutteen” ratkaisuksi uuden ”kaupunkisatelliitin” perustamista ja sekin tapahtuu ilman perusteellisia kaava- ja kunnallistaloudellisia selvityksiä. Voi hyvinkin todeta suhteellisuuden tajun matkalla kadonneen. Kalmun ”kaupunkisatelliitin” perustaminen on vastoin valtioneuvoston päätöstä alueiden kehittämisen tavoitteista.

9. Kasvusuuntavertailu vaikuttaa pikemminkin näennäiseltä kuin todelliselta ja järkevältä suunnittelun rajausperusteelta. Ennemminkin selvitys antaa perusteet siihen, että kaikki vertailussa mukana olleet alueet tulisivat olla tarkastelussa yhtenä osayleiskaava-alueena ja että niitä tulisi suunnitella yhdessä nykyisen yleiskaavan tavoitteiden kanssa Vähintä on, että Kalmun ja Riutan alue olisivat olleet yhdessä osayleiskaavan alue. 

10. Kalmun osayleiskaava ei täytä  yleiskaavan sisältövaatimuksia. Kalmun osayleiskaava ei ole maakuntakaavan mukainen eikä sitä voida pitää perusteltuna poikkeamana maakuntakaavasta. Kalmun kohdalla ei toteudu yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys, alue ei rakennu kiinni olemassa olevaan infrastruktuuriin. Keskustan palveluihin on matkaa peräti 5 - 7 km.

Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä  ei ole riittävästi tehty tarpeellisia tutkimuksia tai ne pääasiassa eivät ole ajantasaisia, vaan suorastaan vanhentuneita. Pohjavesivaikutuksia ei ole selvitetty sillä tarkkuudella kuin asian laatu ja säädökset edellyttävät.

Osayleiskaavassa ei ole riittävästi  huomioitu teollisuusalueen aiheuttamaa ympäristöhaittaa Kalmun asuinalueelle päin. Meijeri ja moottoritien melu aiheuttavat melukuorman, joka on huomioitava varaamalla riittävät suoja- alueet asutukseen nähden. Melusuojausten rakentaminen on ratkaistava ennen asuntojen, koulun ja päiväkodin rakentamista.

11. Herajoen Työväenyhdistys ry. johtokunta esittää em. viitaten lausuntonaan  Kalmun osayleiskaavahankeen hylkäämistä. Samalla  esitämme  yleiskaava- alueen todellisen täydennysrakentamismahdollisuuden selvittämistä sekä Riutan ja Arolammin alueen kaavoittamis- ja rakentamismahdollisuuden  selvittämistä.

12. Herajoen työväentalon ympäristö on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennusperinnöksi. Toivomme osayleiskaavan pitävän tästä huolta. Työväentalon lähipiiriin sijoitettu palvelualuevaraus soveltuu mahdottoman huonosti työväentalon arvokkaaseen rakennusperintöön. Jos tien toiselle puolelle rakentuu palvelualue parkkipaikkoineen, niin kulttuurimaisema on tuhottu suojelukohteen ympäristönä.


Herajoella 9.6.2011


Puheenjohtaja  Mikko Lund

Ei kommentteja: