perjantai 27. syyskuuta 2013

Linja-autoasemaa ei pureta Riihimäellä

Linja-autoasemaa ei pureta  Riihimäellä
 
KHO tukistaa kaupunkia  ja suojelee linja-autoaseman
 
 
 
KHO:n päätös vihelsi poikki taistelun linja.autoaseman kohtalosta. Riihimäen kaupunginvaltuusto  olisi hävittänyt linja-autoaseman. Asiasta päätettiin 17.1.2011 , jolloin linja-autoaseman hävittävän kaavan puolesta äänesti 29 valtuutettua. Minä ehdotin asia palauttamista uuteen valmisteluun. Sanoin myös, että jos asia päätetään kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan, päätös on lainvastainen.  Tälle kannalle asettui  11 sosialidemokraattia, vasemmistoliittolaista ja vihreää. Näin hävisimme silloin, mutta valitimme ja voitto siitä tuli. Kiitoksia kaikille  suojeluhankkeeseen osallistuneille  riihimäkeläisille!
 
 
Kysyin valtuustossa, mikä on syy purkamiselle. Sitä ei virkamiehet osanneet  sanoa. Olin varma, että museoviraston ja Hämeen Ely- keskuksen kantaa ei voida ohittaa. Linja-autoasema on kaavassa suojeltava. Kiinnitin huomiota myös kaavan tarkoituksenmukaisuuden heikkouksiin. Luottamushenkilöiden enemmistö asettautui kuuliaisesti virkamiesten purkuesityksen taakse.
 
Museovirasto totesi seuraavaa:

"Ei ole hyväksyttävää purkaa käyttökelpoinen, kulttuurihistoriallista arvoa omaava rakennus, ilman, että riittävästi selvitetään rakennusten vaihtoehtoisia käyttöjä ja korjausmahdollisuuksia."

Museovirasto viittaa vaihtoehtoon, jossa linja-autoasema ja maidontarkastamo molemmat on säilytetty ja silti vaadittava uusi rakennusoikeus on saatu sopimaan alueelle. Linja-autoaseman säilyttäminen on kaavallisesti mahdollista.

Museovirasto viittaa säädösten osalta MRL  54§: ään, jonka mukaisesti rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisarvoja saa hävittää. Lisäksi  MRL 50 §:n mukaan asemakaavan laadinnan tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoitusta varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä "paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla".

Museovirasto toteaa, että asemakaavaehdotus ei täytä MRL:n  50 ja 54 §:n vaatimuksia olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisestä ja rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisesta.

Hämeen ELY- keskus katsoo puolestaan, että kaavan tavoitteet asuinrakentamisesta  ja pysäköinnin järjestämisestä  voidaan hyvinkin toteuttaa ilman linja-autoaseman purkamista. Hämeen ELY- keskuksen näkemyksen mukaan "asemakaavaehdotus, joka edellyttää linja-autoaseman purkamista, ei edistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista, eikä täytä MRL:n mukaisia asemakaavan sisältövaatimuksia".

Viranomaisten lisäksi linja-autoaseman säilyttämistä tai suojelua vaativat lukuisat  kaupunkilaiset ja yhdistykset, mutta myös asiantuntijalautakunnat, kuten ympäristölautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, joiden ehdotuksia  Riihimäen kaupunki ei  ottanut huomioon.
 
 
Nyt linja-autoasemalle on pakko miettiä   tuleva käyttö. Väärän politiikan seurauksena  aikaa kului, linja-autoaseman käyttö ei ole selvä  ja kaupungin rahat on  kaikki. Pitäisikö virkamiehiä ja valtuuston enemmistöä kiittää?  Nyt on tarkasti harkittava, mikä käyttö olisi sellaista, että se ei  toisi kaupungille lisäkustannuksia.  Käyttöä rakennukselle olisi kyllä osoitettavissa, mutta niistä tulee helposti kustannuksia. Sellaisenaan tilat sopisivat mm. kierrätyskeskuksen toimintaan. Siitä ei tulisi sanottavasti kustannuksia. Muitakin vaihtoehtoja silti on, jos käyttöön otetaan mielikuvitus.
 
 
Mikko Lund
 
 
 
 
 

Ei kommentteja: