perjantai 6. maaliskuuta 2015

Tilapäisen valiokunnan asettaminen

Tilapäisen valiokunnan asettaminen
 
 
Esitin viime maanantain
Riihimäen kaupunginvaltuustossa  tilapäisen valiokunnan asettamista kaupunginjohtajan luottamuksen mittaamiseksi ja mahdolliseksi irtisanomiseksi. Tuore asia tulevan maanantain  kaupunginhallituksessa on kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan yhteistyö. Kaupunginjohtaja ei tule toimeen hallintojohtajan  kanssa. Hallintojohtaja on vaatinut  seitsemän vuotta jatkuneen kiusaamisensa  käsittelyä  ja lopettamista kaupunginhallituksessa. Onko kaupunginhallituksella kykyä lopettaa kiusaaminen vai joutuuko se päättämättömyyttään syytettyjen penkille tuomiota lukemaan?
 
 
Kaupungin kuntalain monin kriteerein kriisikunnaksi ajautuva talous ja järkkynyt rahoitustasapaino vaativat  valtuustolta erityisiä toimia kaupungin toiminnan palauttamiseksi kaupunkilaisten yleistä luottamusta nauttivaksi. Rahoitustasapainon palauttamista selvittävä toimikunnan työ koskee palvelurakenteen turvaamista. Se vaatisi tuekseen vankkaa ja objektiivista kehitys- ja saneerausjohtajuutta. Kaupungin virkaorganisaation johtamiseen tulisi valtuuston toimin puuttua ja huolehtia siitä, että toiminnallinen tulos lakisääteisten tehtävissä saavutetaan tasapainoisen rahoitusaseman puitteissa niin, ettei kuntalaisten verojen ja maksujen taso karkaa kohtuuttomaksi.
 
On syytä epäillä, että kaupungin talouden ja hallinnon tila on seurausta kaupunginjohtajan monien taloudenpitoon, sidosryhmäsuhteisiin ja kaupungin virkakunnan johtamiseen liittyneistä toimista ja hänen henkilökohtaisten ominaisuuksista. Pidän häntä subjektiivisista syistä esteellisenä vaativiin saneeraustoimiin ja katson, ettei hänen johdollaan voida palauttaa kuntalaisten ja valtuutettujen yleistä luottamusta kaupungin tehtävien hoitoon sekä kuntarakenteen kehittämiseen.
 
Viittaan mm. seuraaviin näkökohtiin:
 
Hämeenlinnan hallinto- oikeus on 16.2.2015 päätöksellään kumonnut Riihimäen kaupungin vuoden 2012 lainvastaisen tilinpäätöksen. Viimevuosien tilinpäätöksien antamaa kuvaa kaupungin toiminnasta ja taloudellisesta asemasta voi tilinpäätösjärjestelyiltään pitää todellisuutta manipuloivina. Todellisen rahoitusaseman objektiinen selvittäminen on yleisistä syistä tarpeellinen tulevien merkittävien palvelurakennetta ja säästöjä koskevien toimien perustaksi. Tasapainotustoimet ovat tähän asti olleet tuloksettomia. Tasapainotuksesta on puhuttu, mutta ilman tulosta. Kaupungin taloudellinen asema on katastrofaalinen. Hallinto- oikeus ja KHO ovat kumonneet muitakin virkamiesten esittelemiä ja valmistelemia kaupunginvaltuuston päätöksiä, esimerkiksi tilinpäätös 2009 ja vanhan linja-autoaseman kaava.
 
Huolestuttavaa on, että kaupunginjohtajalta ei suju yhteistyö henkilöstön eikä ympäröivien kuntien kanssa. Yhteistyö on sananmukaisesti poikki mm. hallintojohtajan  kanssa.
 
Valtuusto on kuntalain mukaan vastuussa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Laissa on annettu keinoja, joilla se voi vastuunsa kantaa ja huolehtia hallinnon moitteettomasta toiminnasta. Siksi viittaan seuraaviin kuntalain säännöksiin:
 
22 §; Tilapäinen valiokunta
Valtuuston on asetettava keskuudestaan valiokunta valmistelemaan 21 §:ssä tarkoitettua luottamushenkilöiden erottamista koskevaa sekä 25 §:ssä tarkoitettua kunnanjohtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskevaa asiaa. Valiokunta voidaan asettaa myös lausunnon antamista ja hallinnon tarkastamista varten.
25 §; Kunnanjohtajan irtisanominen tai siirtäminen muihin tehtäviin
Valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen.
Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai jos vähintään neljäsosa valtuutetuista on tehnyt sitä koskevan aloitteen. Asiaa valmisteltaessa kunnanjohtajalle on ilmoitettava, mihin luottamuksen menetys perustuu, ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kannattaa kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista. Päätös voidaan panna heti täytäntöön. Samalla kunnanjohtaja voidaan vapauttaa tehtäviensä hoidosta.

Esitän, että kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus ryhtyy toimiin tilapäisen valiokunnan asettamiseksi tutkimaan kaupunginjohtajan luottamusta ja mahdollista kaupunginjohtajan irtisanomista.

Mikko Lund

Ei kommentteja: