perjantai 7. helmikuuta 2014

Laki on niin kuin se luetaan

Laki on niin kuin se luetaan
 
 
 
Oikeuden hakeminen vaatii joskus aikaa ja kärsivällisyyttä. Oikeuden saaminen alkaa olla sattumaa. Hallinto- oikeuksia vaivaa jutturuuhka. Se  ei voi olla vaikuttamatta päätösten laatuun. Pari vuotta sitten valitin  Hämeenlinnan hallinto- oikeudelle kahdesta asiasta. Puutuin itseeni kohdistuneeseen poliittiseen ajojahtiin ja kaupungin laittomuuksiin, joihin halusin oikeuden päätöksen. Hämeenlinnan hallinto- oikeus epäsi minulta valitusoikeuden Riihimäen tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen päätöksistä. Ao. hallintokunnat kohdistivat minuun kaksi vuotta sitten  poliittisen ajojahdin, jonka seurauksena  tarkastuslautakunnan riippumattomuutta rikottiin. Katsoin parhaimmaksi erota tarkastuslautakunnan puheenjohtajan toimesta. Valitin asioista hallinto- oikeuteen, joka totesi kahden vuoden harkinnan jälkeen, että tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen päätökset eivät ole valituskelpoisia, joten niitä ei tutkittu.
 
Pyysin hallinto- oikeudelta, että tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen päätökset kumottaisiin. Kaupunginhallituksella ei ole toimivaltaa puuttua riippumattoman tarkastuslautakunnan toimintaan. Tarkastuslautakunnan tulee olla tarkastussäännönkin mukaan riippumaton kaupunginhallituksesta ja kaupungin keskushallinnosta. Kaupunginhallitus  esitti laittomasti  tilapäisen valiokunnan asettamisesta tarkastuslautakunnan luottamuksen ja kokoonpanon punnitsemiseksi ja  puuttui tarkastuslautakunnan riippumattomuuteen. Tarkastuslautakunta ja kaupunginhallitus syyllistyivät mitättömiin ja laittomiin oikeustoimiin.
 
Kaupunginhallitus ei hallintolain vaatimuksista huolimatta kuullut minua ennen kuin se teki esityksen tilapäisestä valiokunnasta. Jos näin olisi tapahtunut, olisin voinut pysäyttää käynnistetyt toimet ja  oikeustoimilta olisi voitu välttyä.
 
Havaittuani, että minuun kohdistui  poliittinen ajojahti, joka tähtäsi minun syrjäyttämiseen, erosin itse puheenjohtajan tehtävästä.
 
Muodollisena syynä ajojahtiin oli kirjanpitolautakunnan kuntajaostolta pyytämäni lausunto Riihimäen tilinpäätösten korjaamisesta. KHO kumosi Riihimäen vuoden 2009 tilinpäätöksen. Tosiasiallisesti  kaupungissa oli syntynyt  suoranainen hätä siitä, että ehdotin erityistilintarkastuksen suorittamista poistolaskennan ja järjestelmän vaikutuksista tilinpäätöksen tuloksiin.
 
 
Erikoista on, miten Hämeenlinnan hallinto- oikeus tekee tyhjäksi  valitukseni jättäessään sen tutkittavaksi ottamatta. Siihen pohdintaan oikeudelta meni kaksi vuotta! Tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen  virheellisistä ja vailla toimivaltaa tehdyistä lopullisista päätöksistä ei olisi muka valitusoikeutta. Irvokasta ja ylimielistä oikeudenjakoa, jonka en usko kestävän korkeampien  oikeusoppineiden tarkastelua!
 
Politiikan näkökulmasta kysymys asettuu näin: Mikä on luottamushenkilön todellinen  oikeusturva? Asiassa on kysymys myös poliittisten oikeuksien loukkaamisesta. Näyttää vahvasti siltä, että oikeutta on vaikea saada.
 
 
Emme todellakaan  elä oikeusvaltiossa. Lakia väärin tulkitsemalla  lain tarkoitus muuttuu helposti  oikeuden vastakohdaksi.
 
Asian poliittinen sivujuonne ulottuu SDP:hen. Operaatiolla  yritettiin pudottaa minut valtuustosta. Toimet eivät johtaneet tavoitteeseensa.
 
 
Suunnitelmaperusteet on hyväksytty lain mukaisesti
 
 
Valitin Riihimäen kaupunginvaltuuston päätöksestä 20.8.2012 § 70 Riihimäen kaupungin suunnitelmapoistojen perusteet. Päätöksellä oikeutettiin kaupunginhallitus  hyväksymään valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat  käyttäen ensisijaisesti poistoaikojen alarajoja. Rahoituksen perusteista päättäminen on kuntalaissa säädetty valtuuston tehtäväksi eikä tätä tehtävää voida siirtää kaupunginhallitukselle. Valtuusto ylitti toimivaltansa.
 
Katsoin valituksessani, ettei kaupunginvaltuusto voinut siirtää poistosuunnitelman hyväksymistä kaupunginhallitukselle. Valtuusto on lainvastaisesti luovuttanut kaupunginhallitukselle mahdollisuuden säätelyyn ja tilinpäätöksen tuloksen järjestelyyn. Päätös merkitsee tietoista valtuuston  vaikutus- ja kontrollimahdollisuuksien vähentämistä  poistoaikojen harkinnan suhteen. 
 
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto ei saa siirtää toimivaltaansa asioissa, joista valtuuston on tässä tai muussa laissa olevan nimenomaisen säännöksen mukaan on päätettävä. Kuntalakia koskevan hallituksen esityksen (HE 192/ 1994 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu  muun muassa, että “toimivaltaa ei saisi siirtää myöskään niissä luonteeltaan tärkeissä asioissa, joita tarkoitetaan 13 §:ssä. Tällaisia asioita olisivat esimerkiksi toiminnan, talouden ja yhdyskuntakehityksen keskeiset tavoitteet sekä talouden perusteet. Valtuusto ratkaisisi, onko kysymys toiminnan keskeisistä tavoitteista. “
 
Hallinto- oikeuden mukaan valtuustolla on laaja harkintavalta ratkaista se, onko kysymys kunnan keskeisistä tavoitteista. Hallinto- oikein katsoo näistä syistä, että valituksenalaisella päätöksellä kaupunginhallitukselle osoitetussa tehtävässä ei ole kysymys sellaisesta kunnan talouden perusteita koskevasta päätösvallan käyttämisestä, joka kuntalain 13 §:n säännökset huomioon ottaen voisi kuulua vain valtuustolle.
 
Hallinto- oikeus katsoo, ettei kaupunginvaltuusto ole ylittänyt toimivaltaansa eikä valtuuston päätös ole muutenkaan  lainvastainen.
 
Hallinto- oikeuden päätöstä leimaa ajatuksenjuoksu, joka on tehty kirjoituspöydän takana ja  kaukana käytännön  elämästä. Eduskunnan tarkoitus ei ole  voinut olla, että poistoista päättäminen voitaisiin siirtää valtuustolta kaupunginhallitukselle, ja että tilivelvolliset saisivat vapaat kädet kaunistella ja järjestellä  kaupungin tilinpäätöstä.
 
Hallinto- oikeuden päätöksen pohjalta on harkittava, mitä tästä seuraa ja  valitetaanko päätöksestä KHO:lle. On kysymys tärkeästä ennakkoluonteisesta  lain soveltamista koskevasta päätöksestä, josta Hämeenlinnan hallinto- oikeus ei ole sanonut viimeistä sanaa. Kunnan tilintarkastusjärjestelmän uskottavuus  järkkyy, jos hallinto-oikeuden päätös jää lainvoimaiseksi.
 
 
 
Mikko Lund
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ei kommentteja: