keskiviikko 18. joulukuuta 2013

Vastustin “valeoikeustoimia”, mutta siitä huolimatta...

 
 

 

Vastustin  “valeoikeustoimia”, mutta siitä huolimatta...

 
 
Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti  11.11. 2013  § 125 Elinkeinotonttien myymisestä Etelä- Mattilan elinkeinoalueelta ja § 123 Riihimäen kaupungin omavelkaisen takauksen myöntämisestä Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:lle.  Päätökset on tehty  hyvän hallinnon vaatimusten  ja kuntalain vastaisesti.   Päätökset ovat syntyneet lainvastaisessa järjestyksessä käyttämällä harkintavaltaa muuhun tarkoitukseen  kuin oikeustoimilla sinänsä on asiallisesti pyrittävä.


Päätös on syntynyt kaupunginjohtajan johtamassa valmistelussa, jossa oikeustoimen molempien osapuolten  etujen huomioon ottaminen on syrjäytetty. Ostajana on kaupunkikonsernin ohjauksessa oleva ja kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka liiketuloksesta viimekädessä vastaa kaupunki. Myyjän edustajajana oikeustoimen pääjärjestelyistä on  asiallisesti vastannut kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen. HÄN on kaupungin kokonaistaloudesta tilivelvollinen ja vastuullinen yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Oikeustoimen valmisteluun nähden hänellä on ollut työnjohto- ja määräysvalta yhtiössä ja kaupungin taloushallinnossa. On ilmiselvää, etteivät oikeustoimen osapuolien edut ole tulleet tasapuolisesti harkituksi ja  huomioonotetuksi eikä puolueettomasti tarkistelluksi.


Yhtiön, Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n, liiketoiminnan tarkoitus on alistettu palvelemaan emoyhteisön tarkoitusperiä. Muodollisen yhteisöjäävin esittäminen kaupunginhallituksessa ei muuta tätä tosiasiallista asiantilaa. Valmistelusta vastuullisena kaupunginjohtajan puolueettomuus on valmisteluprosessissa vaarantunut.


Oikeustoimi ei ole ollut yhtiön kannalta eikä kaupungin kannalta oikeassa suhteessa oikeustoimella tavoiteltuun päämäärään. Sen taloudelliset vaikutukset ovat tosiasiassa kansalaisten verotuloilla kannettavat. Se on tehty olosuhteissa, joissa yhtiöllä ei ole ollut akuuttia, kaupungin elinkeinotoiminnan edistämisen kannalta tarvetta saada haltuunsa kaupan kohteena olevat maa-alueet eikä liiketaloudellista merkitystä.


Asiakirjoista ilmenee, ettei yleistä ja kilpailevaa kysyntää ole kaupan kohteelle ollut, siis ei myöskään kaupungin elinkeinopolitiikan edistämisen tilannetta ja akuuttia tarvetta yhtiön entiselle eikä kaupassa lisääntyvälle maareserville. Se todentaa, että oikeustoimessa on osoitettu poikkeuksellista suopeutta yhtiölle ja noudatettu tavanomaisesta poikkeavia kaupan ehtoja mm. rakentamisvelvoitteen kohdalla.


Yhtiön taloudellinen kantokyky ei omalla taseella kykene suoriutumaan kauppahinnasta eikä edes antamaan kauppahintaa vastaavalle velalle taseomaisuudellaan tavanomaista vakuutta. Ostohinnalle kaupunki pyrkii varsin poikkeuksellisin järjestelyin antamaan takauksen olosuhteissa, joissa kierretään EU:n kilpailuneutraliteetin tarkoittamia  sääntöjä.


Kaupungin kannalta oikeustoimi on tehty muussa kuin elinkeinopolitiikan edistämisen tarkoituksessa. Kaupungin taloudessa tilinpäätösten järjestelyn tarve on ollut vuodesta 2010 lähtien erityisen huomion kohteena. Siihen ovat vaikuttaneet pyrkimykset  tulokseen vaikuttamiseksi   niin, ettei sen alijäämä ja muut tunnusluvut täyttäisi kuntalaissa säädettyjä alijäämän kattamisvelvollisuuden ja kriisikuntakriteerien ehtoja.


Tunnettua on kaupungin hallinnossa jatkuvat poistojärjestelmän muutospyrkimykset. KHO ja Hämeenlinnan HO antamien kumoavien päätösten jälkeen on vielä HO:ssa vireillä ja ratkaisuaan odottamassa vielä viimeisin kaupungin poistojärjestelmän muuttaminen. Poistoina rahoitettavia menoja on alennettu tulosvaikutteisesti vuodesta 2010 vuoteen 2012  n. 10 miljoonaa euroa. Nämä toimet ovat osoittautuneet kaupungin ylivelkaantuneessa taloudenpidossa  riittämättömiksi ajatellen alijäämien kattamisvelvollisuudelle ja kriisikunnalle säädettyjä kriteerejä. Siksi taseen omaisuuserien muuttaminen tuloksi on tullut  vuonna 2013 tarpeelliseksi tilinpäätöksen ennakoinnissa.Asiakirjoissa yhtenä perusteena oikeustoimelle todetaan, että vuoden 2013 maanmyyntitulojen budjetoinnissa ei saavuteta tavoitetasoa ja että tällä oikeustoimella halutaan kompensoida tilannetta.


Asiakirjoista ilmenevä on riittävä näyttö siihen, että oikeustoimi  tehdään muussa kuin oikeustoimen  
normaalissa tarkoituksessa. Valtuusto käyttää harkintavaltaansa  manipuloidakseen  TILINPÄÄTÖSTÄ. Tavoiteltu päämäärä on vuoden 2013 tilinpäätöksen ennakollinen järjestely. Sillä  saavutetaan tulosvaikutuksia alijäämän pienentämiseksi.


Riihimäen kaupunginvaltuusto ei ole näin ollen toiminut hyvän hallinnon oikeusperiaatteiden mukaisesti ja päätös on siten konkreettisesti hallintolain 6 §:n mukaan laiton.Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2013 § 123  antaa 100 prosentin tuen Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:lle maan ostamista varten. Euroopan  komissio on antanut tiedonannon valtiontukisäännösten soveltamisesta valtintukiin takauksina. (2008/c155/ 02)  Komissio katsoo, että  tukea ei saa myöntää enempää kuin  80 prosenttia lainasaamisen tai rahoitussopimuksen määrästä  eikä takaus saa missään vaiheessa  ylittää 80 prosenttia.  Riihimäen tilat ja Kehitys  Oy ei ole komission tarkoittamalla tavalla vakavarainen.  Kaupunki ei ole notifioinut  asiasta komissiolle eikä saanut siltä hyväksyntää päätökselle. Riihimäen kaupunginvaltuuston päätös on Euroopan komission päätöksen vastainen, laiton ja syntynyt  siten virheellisessä järjestyksessä.


Em. perusteluihin viitaten katson  valituksessani  Hämeenlinnan hallinto- oikeudelle, että  Riihimäen kaupunginvaltuuston  em. päätökset on  lainvastaisena kumottava. Katson, että 11.11.2013  Riihimäen kaupunginvaltuustossa tehtiin tilinpäätöstä manipuloiva näennäiskauppa, jossa kaupungin maata myytiin ylihintaan  Etelä- Mattilan teollisuusalueelta kaupungin omistamalle  yhtiölle  Kaupassa on kysymys kaupungin tilinpäätöksen järjestelystä, jolla kuluvan vuoden tuloja lisätään 2,4 miljoonaa euroa ja pienennetään alijäämää.


Tehty päätös on  selkeä osoitus kirjanpitolain vastaisesta tilinpäätös- ja talouskulttuurista. Se on jatkunut vuodesta 2009 alkaen ja jatkuu edelleenkin sekä poistojärjestelmän  että  taseen omaisuuteen kohdistuvilla  järjestelyillä.  Siksi korostan  asian tärkeää yhteiskunnallista merkitystä ja pyydän, että  kaupunginvaltuuston päätös kumotaan. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden  tulisi kieltää päätösten toimeenpano, muten valitus kävisi asiassa hyödyttömäksi. Hämeenlinnan hallinto- oikeus on pyytänyt  Riihimäen kaupunginhallitukselta lausuntoa asiassa.

Hallintojohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus toteaa, ettei kaupunginvaltuuston päätöstä valituksen johdosta panna täytäntöön ja kaupunginhallitus päättää antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden pyytämän lausunnon valituksen johdosta myöhemmin.


 Mikko Lund

2 kommenttia:

Mikko Lund kirjoitti...

Otan Joululoman. Kirjoitan tänne ensi vuonna. Toivotan kaikille lukijoilleni Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta!

Mikko Lund kirjoitti...

Otan Joululoman. Kirjoitan tänne ensi vuonna. Toivotan kaikille lukijoilleni Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta!