perjantai 21. kesäkuuta 2013

Kalmun osayleiskaavasta valitetaan

Kalmun osayleiskaavasta valitetaanKaupunginvaltuutettu Mikko Lund (sd)  ja  15 pääasiassa kalmulaista kiinteistönomistajaa   eivät tyydy Hämeenlinnan hallinto- oikeuden  päätökseen Kalmun kaavasta. He  jatkavat valitusta Korkeimpaan hallinto- oikeuteen.Hämeenlinnan hallinto-oikeus  selvitti asiaa puolitoista vuotta eikä nähnyt mitään lainvastaisuutta. Valituksen käsittely  Korkeimmassa hallinto- oikeudessa voi kestää toiset kaksi vuotta. Valittajien mielestä  suurimpana syynä valitukseen on, että  Hämeenlinnan hallinto- oikeus ei  perustellut riittävästi päätöstään. Riihimäen kaupungin Kalmun osayleiskaavapäätös on lain vastainen eikä kaupunki ole tehnyt siihen riittäviä tutkimuksia. Yksilöidyt ja riittävät syyt valitukseen ja Hämeenlinnan hallinto- oikeuden ja Kalmun osayleiskaavapäätöksen kumoamiseen ovat olemassa.


Perustelujen puute on lainvastaista


Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Hämeenlinnan hallinto- oikeus toteaa, että kasvusuuntavertailu on kaavoitukseen liittyvää selvittämistä, johon ei erikseen sovelleta kaavoitusmenettelyä koskevia vuorovaikutussäännöksiä. Hallinto- oikeus ei perustele asiaa mitenkään. Kasvusuuntavertailu on ratkaissut  kaavoituksen suuntaamisen vanhentuneen yleiskaava-alueen  laajentamiseen ja suuntaamiseen Kalmuun. Sen takia kaavoituksen vuorovaikutussäädöksiä  olisi pitänyt noudattaa. Hallinto- oikeuden lähtökohta perustelemattomana  loukkaa kansalaisten osallisuutta koskevia  perusoikeuksia.

Hallinto- oikeus toteaa selvitykset Kalmusta riittäviksi. Hallinto- oikeus toteaa, että alueiden käytön yksityiskohtainen suunnittelu  ja rakentaminen sekä mahdollisten haittojen selvittäminen ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä. Nyt hallinto- oikeus antaa päätöksen  Kalmun osayleiskaavaan liittyviin valituksiin sekä siirtää “ongelmien “ käsittelyn asemakaavoitukseen. Hallinto- oikeus ei perustele riittävästi kannanottoaan. Jo osayleiskaavan tulee noudattaa Suomen lakeja, erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiä sekä EU- direktiivejä.

Hämeenlinnan hallinto- oikeus toteaa, että Kalmun kaavassa on “riittävästi huomioitu luonnonarvojen ja maisema- arvojen suojelu”. “Osayleiskaava ei ole lainvastainen sen vuoksi. että rakentamisen alle jää joitakin yksittäisiä, jopa tärkeitä elinympäristöjä tai osa vanhojen metsien kokonaisuutta”, toteaa HO. HO ei lausu kantansa tueksi yhtään lain kohtaa eikä esitä ymmärrettävää asiaperustetta.


Lainvastaisuus   konkreettista


Riihimäen kaupunki on tiedottanut  Kalmun osayleiskaavasta. Mutta Riihimäen kaupunki ei ole tiedottanut kaavoituksen lähtökohdista. Kaavoituksen lähtökohtia ja sen suuntautumista  kaupunki selvitti  kasvusuuntavertailussa, jonka pohjalta kaavoitus suunnattiin kolmen vaihtoehdon pohjalta Kalmuun. Perusteena oli yksin kaupungin maanomistusolot.

Kaupunki ei järjestänyt asiasta maanomistajien ja kaupunkilaisten kuulemista. Kaupunki käynnisti osayleiskaavan laatimisen Kalmuun, vaikka yleiskaava oli vanhentunut ja kaipasi kipeästi uudistamista.

Kaupunki harjoitti  näin väärää politiikkaa, joka on ainakin lain tarkoituksen ja kirjaimenkin vastaista, vaikka hallinto- oikeus ei nähnyt  mitään lainvastaisuutta.

Kasvusuuntavertailusta olisi tullut kuulla kaupunkilaisia maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 6 §:n ja 8. luvun mukaan. Kasvusuuntavertailu on ollut Kalmun osayleiskaavatyön perusta. Se ratkaisi voimassa olevasta  yleiskaavasta poiketen, mihin kaavoitus ja rakentaminen Riihimäellä suunnataan.

Kasvuuuntavertailu on osa yleiskaavan laatimisen prosessia ja siksi vuorovaikutteisen kaavoitusprosessin keskeisin dokumentti. Se olisi tullut saattaa julkisesti nähtäville ja antaa kaupunkilaisille ja kaavaosallisille tilaisuus muistutuksiin.

Kasvusuuntavertailu asiallisesti määrittää  kaupunkisuunnittelun lähtökohdat  ja koko kaupunkirakenteen. Siihen sisältyvien selvitysten puutteet vaikuttavat peruttamattomasti pitkälle tulevaisuuteen. Tämän valituksen aikana vireille saatetulla kaupungin yleiskaavaprosessissa on meneillään lain määrittelemien maankäytöllisten selvitysten ja tutkimusten vaihe. Ne selvitykset vasta tulevat määrittelemään asiallisesti kaupunkirakenteen kehittämisen suunnan ja nykyisen kaava-alueen tiivistämisen mahdollisuudet. Kuntalaisilla on sen yhteydessä tilaisuus vastavuoroiseen vaikuttamiseen. Kasvusuuntavertailun tietoperusta on tässä suhteessa ollut kovin puutteellinen ja sen perusteella osayleiskaava lainvoimaiseksi tultuaan ohjaa vireille saatettua yleiskaavan tarkistusta perusteettomasti eikä siihen enää ole mahdollisuutta kuntalaisilla ja kaavaosallisilla vaikuttaa.Selvitykset riittämättömiä


Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 § edellyttää vaikutusten selvittämistä kaavaa laadittaessa.Kaupunki on laiminlyönyt lähteiden selvittämisen, kaupunki ei ole tehnyt radon mittauksia eikä selvittänyt  sähkölinjan vaikutuksia. Kaupunki ei ole selvittänyt melua, liito- oravaa eikä huomioinut sen elinympäristön säilyttämistä.


Maanomistajille aiheutuva kohtuuton haitta


Riihimäen kaupunki ei ole ottanut  huomioon Kalmun kaavoituksen yhteydessä maanomistajien huomautuksia ja muistutuksia , vaan heille on aiheutettu suorastaan haittaa maanomistajina.Samalla linjalla jatkaa Hämeenlinnan hallinto- oikeus, joka siunaa Riihimäen kaupungin kyseenalaisen hallintotoiminnan. Kaupunki on pelotellut ja uhkaillut maanomistajia pakkolunastuksella. Hyvin monen maanomistajan mukaan osayleiskaava aiheuttaa heille kohtuutonta haittaa, kun maanviljelyn harjoittamisen edellytykset vaarantuvat  tai suorastaan estyvät. Tässä viittaamme yhden maanomistajan  selvitykseen, jossa 2/3 osaa maa-alasta joutuu  kaavan alle. Toisella maanomistajalla vain puolet jää omaan käyttöön ja elinkeinon harjoittaminen estyy. Heille aiheutuu kaavasta kohtuutonta haittaa ja kaavaa tulee tältäkin osin kumota.Mikko Lund

Ps. Minä  toivotan kaikille oikein hyvää keskikesän juhlaa ja juhannusta! Minä otan kesäloman ja palaan näille sivuille syksyllä. Luen ja kuntoilen. 


Ei kommentteja: