keskiviikko 12. kesäkuuta 2013

RIIHIMÄKI HARJOITTAA LUOVAA KIRJANPITOA JA TARKLA HARHAUTTAA VALTUUTETTUJA

 
 
RIIHIMÄKI HARJOITTAA LUOVAA KIRJANPITOA JA TARKLA HARHAUTTAA VALTUUTETTUJA
 
 
 
 
Kirjanpito ja tilinpäätös on lainsäädännön, kuntalain ja kirjanpitolain sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suositusten mukaan normeilla ohjattua toimintaa.Tilinpäätöksen tarkoitus on antaa oikeat ja riittävät tiedot kaupungin taloudesta. Se ei ole vapaaharkintaista, sen tehtävä on toteuttaa valtuuston ja hallinnon tilivelvollisuus veronmaksajille. Sen on tavoitettava kaupunkilaisten luottamus ja uskottavuus kaupungin päätöksentekoon ja talouteen.
 
 
Riihimäellä tunnettua on monen vuoden aikana harjoitettu poistoilla kikkailu, rahoitettavan poistomenon sytemaattinen alentaminen - jopa lainvastaisesti kuten KHO on todennut. Siis omaisuuder kulumisen rahoitusta on laiminlyöty jatkuvasti ja horjutettu kaupungin rahoituksen tulevaa tasapainoa. Tässäkin tilinpäätöksessä on lainvoimaa vailla olevan valtuuston poistojärjestelmän muutosta koskevan päätöksen perusteella alennettu poistojen määrää lähes kolme miljoonaa  euroa verrattuna edelliseen vuoteen.
 
 
Uskomatonta ja suorastaan harhauttavaa sanataidetta on, miten Riihimäen  tarkastuslautakunta selitää asiaa: mustaa muutetaan valkoiseksi asian ymmärtämättömyyden avulla. Lautakunta kirjoitti arviointikertomuksessa: “Poistosuunnitelman muutos on tehty teknistaloudellisilla perusteilla ja  muutoksella on ollut vaikutusta tilikauden tulokseen. Kyseessä on kuitenkin kirjanpidollinen toimenpide, joka ei vaikuta toimintaan käytettävissä olevaan rahan määrään.” Selitys "kirjanpidollisesta toimenpiteestä, joka ei vaikuta toimintaan käytettävissä olevaan rahamäärään" on tietoista valtuuston harhauttamista. Yksinkertaisesti poisto on kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä rahoitettava meno - sitä pienentämällä "teknistaloudellisilla laskelmilla" tulosta manipuloidaan ja vaikutetaan siihen parantavasti - alijäämää supistetaan.
 
 
Menettely on hyvän kirjanpito- ja tilintakastustavan vastaista toimintaa. Siitä tarkastuslautakunnan olisi tullut lausua huomiotaan eikä peitellä. Tilinpäätöksen tulosta on tietoiseti manipuloitu eikä se ole laadittu normien eikä hyvän tilinpäätös- ja kirjanpitotavan mukaisesti. Tilnpäätös on lainvastainen siksikin, että minulle ei ollut toimitettu arviointikertomusta, sain sen vasta kokouksessa hallintopäälliköltä. Arviointikertomus on kuntalain edellyttämä perustavaa laatua oleva asiakirja valtuuston päättäessä vahvistaa tilinpäätös ja myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.
 
 
Otin tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä esille ns. kauppias Vuorisen lupauksen rakentaa kävelytie kauppansa ja toimistonsa välille.
 
 
Riihimäen  kaupunginvaltuusto päätti   15.1.2007 § 7  Länsitien puistoalueen asemakaavan muutoksesta. Päätöksen mukaan aloite asemakaavan muuttamiseen on tullut Vuorinen & Vuorinen Oy:n taholta. Vuorinen & Vuorinen Oy esitti kirjeessään, että Länsitien Koirapuistoon muodostettaisiin noin 3 000 m²:n tontti, jolle voisi rakentaa noin 500 m²:n suuruisen varastorakennuksen K-market Vuorisen tarpeisiin sekä 57 pysäköintipaikkaa kaupan henkilökunnan pysäköintipaikaksi ja ruuhka-ajan tarpeisiin.
 
                     
Kunnallistekninen suunnitteluosasto laati alustavan
 luonnoksen kevyen liikenteen väylästä, joka olisi 
jalankulkijoiden turvallisuuden vuoksi rakennettava anotun
 kaavamuutoksen mukaisen tontin ja nykyisen myymälän
 väliselle alueelle. 
 
Väylän pituus olisi noin 100 m ja rakentamiskustannukset 
noin 20 000 euroa. Taisto Vuorinen lupautui 22.11.2005 
käydyssä keskustelussa vastaamaan
rakentamiskustannuksista. 
 Yrittäjä rakentaa kustannuksellaan puuttuvan 
kävelytieosuuden.
                     


1. Kaupunginvaltuuston päätös on laitettu täytäntöön 
 muuten, mutta kauppias Vuorinen & Vuoriselta ei ole 
edellytetty hänen lupaamansa kävelytien rakentamista,
 arvioitu kustannus 20 000 euroa .

2. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on jo yli 5 vuotta ja 
päätöstä ei ole laitettu täytäntöön. Lisäksi ihmettelyä 
herättää, että asiaa ei ole  mainittu minään vuonna 
saamisena kauppias Vuoriselta  Riihimäen kaupungin
 tilinpäätöksissä 2007- 2012.

3. Millä oikeudella Riihimäen kaupunki ei ole  laittanut 
päätöstä täytäntöön ja millä oikeudella saatava on jätetty 
merkitsemättä tilinpäätöksiin  vuosina 2007- 2012?

Tälläkään perusteella Riihimäen kaupungin tilinpäätös 2012 ei anna oikeaa kuvaa kaupungin taloudesta.
 
 
 
Totesin valtuustolle seuraavaa: Jatkuva valituskierre hallinto-oikeuteen ei edistä kaupungin toiminnan ja taloudenhoidon uskottavuutta.  Siksi parasta olisi palauttaa tilinpäätös hallituksen ja tarklan uudelleen käsiteltäväksi. Tähän ei virkamiesuskoisten valtuutettujen selkä taipunut.
 
 
Valtuustossa oli esillä myös ensimmäinen vuoden 2013 osavuosikatsaus. Luvut osoittivat huonoa kehitystä. Ennusteen mukaan toimintamenot ylittyvät 1,5 miljoonaa euroa ja kasvavat 4,2 prosenttia edellisvuodesta. Verotulot uhkaavat alittua o,6 miljoonaa, Myös valtionosuudet tulevat alittumaan budjetoidusta.Kaupunginvaltuusto edellyttää, että hallintokunnat sopeuttavat toiminnan talousarvion menoraameihin. Osavuosikatsauksen valossa kaupunkilaisia uhkaa verojen korotukset.
 
 
 
Mikko Lund

Ei kommentteja: