maanantai 2. helmikuuta 2015

Avoin kirje Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Avoin kirje Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle
 
 
 
Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat  kansalaisen kannalta moitteettomasti.
 
Tähän luottaen olen kääntynyt eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen kirjeellä 29.12.2014  ja pyysin tutkimaan Riihimäen kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen esittelyn asianmukaisuutta ja luotettavuutta koskien  Riihimäen Kaukolämpö Oy:n osakkeiden hankintaa ja lisämäärärahan myöntämistä. Kaupunginvaltuusto päätti asiasta 11.11.2013 § 127.  Esitin kaupungin-valtuustossa, että asia olisi palautettu uudestaan valmisteltavaksi ja että asiasta olisi pyydetty ennen päätöksentekoa kaupungin tilintarkastajan lausunto. Kaupunginvaltuusto ei halunnut palauttamista ja lisäselvityksiä.
 
Epäilin, että kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen jäsenten virkatoimille laissa asetetut vaatimukset eivät ole täyttyneet esiteltäessä asia kaupunginvaltuustolle. On ilmeistä, että esittelyn tietopohja oli korvattu vasten parempaa tietoa taikka motittavan
taitamattomasti. Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus  ovat laiminlyöneet asian esittelyssä virkatoiminnalta vaadittavan huolellisuuden ja ilmeisen tarkoitushakuisesti  johdatelleet puutteellisen tiedon varassa kaupunginvaltuutettuja päätökseen asiassa. Laskelma osoittaa selvästi asiantuntemattomuutta. 
 
Päätöksenteon perusteet ovat talousinsinöörin Aamuposti – lehdessä 14.12.2014 julkaistussa Jälkilaskentaa koskeneessa kirjoituksessa osoitettu virheelliseksi. Virkatointen moitteettomuus edellyttää, että olisi asian laatu huomioiden noudatettu objektiivisiin tietoihin ja asiankuuluviin laskelmiin taikka puolueettoman asiantuntijan lausuntoon perustuvaa tietopohjaa.
 
Motiivi poliittisen  päättäjän harhauttamiseksi saattaakin kytkeytyä  poliittiseen prosessiin. jolla on ollut tavoitteena saattaa yhtiö kaupunginjohtajan ja keskeisten luottamushenkilöiden käsiin. Olihan päätöksenteon aikaan Kaukolämpöyhtiön hallituksen puheenjohtajana kaupunginvaltuutettu  Pertti Mäkelä, joka oli myös tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.
 
Pyysin, että oikeusasiamiehen toimesta  esittelystä vastaavat virkatoimet  otetaan viran puolesta talousinsinöörin kirjoituksen perusteella tutkittavaksi. Näin siksi, että  asian selvittäminen valtuutetun toimesta on vaikea  tehtävä.
 
Asia on esitelty apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinille.
 
Vanhempi oikeusasiamiehen sihteeri Ulla- Maija  Lindström vastasi 14.1.2015  ( Dnro 5484/4/14)  ja totesi, että apulaisoikeusasiamies  päätti, ettei kirjoituksen perusteella ole ilmennyt aihetta epäillä, että Riihimäen kaupunginvaltuusto asiasta päättäessään olisi ylittänyt sille lain mukaan kuuluvan harkintavallan tai käyttänyt sitä väärin. Tämän vuoksi kirjoituksenne ei johtanut apulaisoikeusasiamiehen toimenpiteisiin hänen laillisuusvalvonnanpuitteissa.
 
 
Kirjoitin uudestaan Eduskunnan oikeusasiamiehelle  19.1.2015  ja totesin, että kantelussa ei ollutkaan kysymys kaupunginvaltuustosta, vaan kaupunginjohtajasta ja kaupunginhallituksesta. Pyysin tutkimaan kantelun uudestaan ja esitin  mm. , että
 
olin tehnyt kantelun, jossa pyysin pääasiassa tutkimaan, onko Riihimäen kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus  valmistelleet ja esitelleet  kaupunginvaltuuston päätettäväksi saatetun päätöksen 11.11.2013  § 127 Kaukolämpö Oy:n osakkeiden hankinnasta asianmukaisesti ja laillisesti.

Totesin kantelussa mm.

”Nimimerkki “Talousinsinööri”  kirjoitti Aamupostissa  14.12.2014  otsikolla “Jälkilaskentaa”  kaukolämmön osakehankinnasta. Kirjoitus ohessa liitteenä.  Kirjoitus liittyy mitä keskeisimmin  kaupunginjohtaja   Seppo Keskiruokasen  virkatoimintaan ja hänen luottamukseensa kaupunginjohtajana. Kirjoitus koskettaa mitä syvemmin kaupunginjohtajan luottamusta esittelevänä johtavana virkamiehenä. Onko valtuustoa  pahan kerran harhautettu, kuten kirjoituksessa epäillään?!!

Talousinsinööri esittää uskottavasti ja oikeaa talouslaskentaa osoittaen sanottavansa. Osakehankinta perustuu tietoiseen tai osaamattomuudesta johtuvaan päätöksen valmisteluun, jossa hankinnasta on annettu valtuutetuille virheellistä tietoa.
Esittelevän virkamiehen virkavelvollisuus on  pitäytyä  objektiivisissa tosiasioissa ja hankkia tarpeellinen asiantuntijuus  esittelynsä pohjaksi. Sellaiseen virkaeetokseen perustuu lähtökohtaisesti päätöksentekijöiden esittelyyn kohdistuva luottamus ja poliittisen päätöksenteon yleinen hyväksyttävyys . Se asiassa on asetettu kyseenalaiseksi em. talousinsinöörin Aamupostin  kirjoituksessa ja siten saatettu ko. valtuuston päätöksen uskottavuus kyseenalaiseksi. Riihimäen kaupunginjohto ei ole esittänyt  julkista vastinetta kirjoituksen johdosta, jolla esitetty laskelma olisi voitu kiistää. 


Riihimäen kaupunki osti kaukolämpöosakeyhtiön osakekannasta puolet reilu vuosi sitten. Silloin uutisoitiin, että 11 miljoonan euron investointi maksettaisiin takaisin noin viidessä vuodessa, koska yhtiön osingonmaksukyky on 1,5 – 2 miljoonaa euroa vuodessa. Yhtiö on nyt joutunut myöntämään,(artikkeli 8.11.. )  että takaisinmaksuaika onkin nyt 6- 10 vuotta, kun 11 miljoonan investoinnin jälkeen kaupungin kassaan tulee “uutta rahaa”  0,625 miljoonaa vuodessa.  Talousinsinööri toteaa, että kaupunki on onnistunut huonosti tekemissään laskelmissa, kun vuoden aikana  takaisinmaksuaika kaksinkertaistuu.

“Talousinsinööri” toteaa, että kun “uusi raha” 0,625 miljoonaa euroa käytetään 11 miljoonan euron lyhentämiseen, niin ilman korkoakin takaisinmaksuaika on noin 18 vuotta. Kauppasumma, 11 miljoonaa euroa rahoitettiin lainarahalla. Jos kaupungin lainottaja ottaisi rahoille 3 prosentin koron, takaisinmaksuaika olisi 25 vuotta.

Talousinsinöörin mukaan yritysmaailman  investointipäätöksessä tulee koron lisäksi  varautua investoinnin riskeihin, silloin kokonaistuottovaade olisi 5 % ja takaisinmaksuaika kasvaisi yli 40 vuoden. “Uutta rahaa" on laskettu tulevaksi jo kaupungin  ennestään omistamistakin osingoista. Siis kuoletuslaskennan tuli perustua vain nyt kaupan kohteena olleiden osakkeiden osinkotuottoon.

Asia kaipaa perusteellista selvittämistä jossa on saatava vastaus hankintapäätöksen perustelujen syntyyn ja paikkansapitävyyteen. Sitä varten  tulee selvittää erityisesti kaupunginjohtajan esittelyn asiamukaisuus ja totuudellisuus. Kaupunginjohtaja esitti, että yhtiön osingonjakovara on 1,3 – 2,0 miljoonaa euroa vuodessa ja se voidaan käyttää kaupunginjohtajan esittelyn mukaan kaupungin velan lyhentämiseen. Tämä ei näytä toteutuvan.”

Vanhempi oikeusasiamiehen sihteeri ilmoitti  26.1.2015 (Dnro 288/4/15) apulaisoikeusasiamiehen pyynnöstä, että uudesta kirjoituksesta tai sen liitteistä ei käy ilmi seikkoja, joiden nojalla olisi perusteltua epäillä, että Riihimäen kaupunginvaltuusto päättäessään asiasta kaupunginhallituksen valmistelun pohjalta ja pitäessään tätä valmistelua riittävänä päätöksenteon pohjaksi olisi ylittänyt sille lain mukaan kuuluvan harkintavallan tai käyttänyt sitä väärin. Tämän vuoksi ja viitaten Teille jo annettuun vastaukseen apulaisoikeusasiamies päätti, ettei asiaa olisi syytä käsitellä täällä uudestaan.

Vanhempi oikeusasiamiehen sihteeri  Ulla – Maija Lindström ilmoitti mainitussa kirjeessä, että “vastaisuudessa mahdolliset tätä asiaa koskevat kirjoituksenne, jos niistä ei ilmene asiaan vaikuttavaa uutta tietoa, voidaan arkistoida ilman erillistä vastausta.”
Totean, että pyynnöstäni huolimatta en ole saanut  oikeusasiamieheltä vastausta esittämääni kysymykseen kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen jäsenten virkavelvollisuuksien moitteettomuudesta tai moitittavuudesta ko. asian esittelyssä.Em. seikkoihin  ja  Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen nimenomaisiin päätöksiin viitaten pyydän Eduskunnan perustuslakivaliokuntaa arvioimaan ja päättämään,

1. onko apulaisoikeusasiamies   vastatessaan kirjeisiini  toiminut  oikeusasiamieheltä edellytettävän virkatoiminnan vaatimusten ja tehtävän mukaan  huomioon ottaen, että olen esittänyt hänelle viran puolesta tutkimuksen käynnistämistä  asiassa? 

2. onko vastauksia pidettävä asianmukaisena  ja hyvän hallinnon vaatimusten mukaisena?

3. onko vanhemman oikeusasiamiehen sihteerin ilmoitus asiassani, jossa en ole saanut heiltä  asianmukaista vastausta, asianmukainen ja kanteluviranomaiselta vaadittavan menettelyn  vaatimukset täyttävä?Riihimäellä  2. päivä helmikuuta  2015


Mikko Lund

Ei kommentteja: